Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického či německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky – tzv. blended learningu.

 

V rámci projektu absolvuje 80 žáků blended learningové kurzy, které budou respektovat jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje (úrovně dle SERRJ). Moderní jazykové kurzy budou žáci s využitím výpočetní techniky plnit individuálně a převážně doma. Na tyto kurzy bude navazovat výuka ve škole – zaměřena na konverzaci a s dotací 1 hod. týdně.

Úspěšné ukončení projektu:

80 žáků SPŠ Ostrov absolvovalo blended learningové kurzy v systému ONLINE jazyky. Při zahájení kurzu absolvovali všichni žáci vstupní test. Dle toho jim byla nastavena jazyková úroveň kurzu (v rámci SERRJ). Program prohluboval jazykové znalosti komplexně a zabýval se všemi jazykovými dovednostmi (čtení, psaní, mluvení, poslech). Žáci měli také možnost konzultací s živým lektorem, který jim pomáhal ve zvládnutí látky i v orientaci v kurzu (byl k dispozici 14 hodin denně).

 

Vzhledem k tomu, že blended learningový kurz obsahoval i poslechová cvičení a cvičení na trénink výslovnosti a mluveného projevu, zakoupila škola v rámci projektu 40ks sluchátek s mikrofonem. Ta si žáci mohli po dobu kurzu v případě potřeby zapůjčit.

 

Naši žáci neměli s ovládáním programu sebemenší problémy, prostředí bylo velice intuitivní a odpovídalo dnešním standardům webových aplikací. Každý žák mohl postupovat v individuálním čase a svým tempem na interaktivní platformě nejen doma na PC, ale i na chytrých telefonech. Samostatná práce na počítači byla pak kombinována s konverzačními hodinami vedenými ve škole (s pomocí obdržených metodických příprav).

 

Největším přínosem projektu bylo zatraktivnění a zpestření výuky cizího jazyka využitím ICT. Srovnáním vstupního a výstupního testu lze konstatovat, že u naprosté většiny žáků došlo k posunu v jazykových znalostech i dovednostech.

 

Naše škola dostala možnost zdarma pokračovat v kurzech nad stanovený časový rámec – budeme moci kurzy využívat až do konce šk. roku 2015-16.

 

 

Dne: 4.1.2016 Ostrov

 

Vypracoval: Mgr. Marcel Biskup

zpráva o úspěšném ukončení projektu -

spš - ostrov fotogalerie