elektrotechnika spš ostrov

Elektrotechnika

Kód oboru: dle ŠVP: 26-41-M/01

Absolvent získá základní znalosti jak z oblasti slaboproudé tak silnoproudé elektrotechniky. V oblasti odborného vzdělání si absolvent osvojí vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje potřebné pro uplatnění ve smyslu adaptace na podmínky praxe, kdy ovládá odbornou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů, resp. široký záběr znalostí umožňuje absolventům rychlou orientaci v praxi a je dobrým základem pro jejich adaptivitu a flexibilitu v pracovním procesu.

Po prvních dvou letech studia si žák volí jedno ze specializačních zaměření, buď slaboproud, kdy je studium zaměřené na výuku slaboproudé elektrotechniky, sdělovací techniky a automatizační techniky, nebo silnoproud, kdy je studium zaměřené na výuku silnoproudé elektrotechniky, elektrických strojů a přístrojů a elektroenergetiky. Mimo uvedené se žáci seznámí s problematikou elektrotechnologie, číslicové techniky, elektroniky, automatizační techniky, výkonové elektroniky a prakticky si proměří součástky, obvody, elektrické přístroje a stroje v elektrotechnických měřeních.

Studenti získávají potřebné dovednosti související s využitím výpočetní techniky. Jsou připraveni pro složení zkoušek dle vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Absolvent se uplatní v technologických, konstrukčních a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Mimo uvedené jako školící technik s využitím výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů. Dále může pracovat jako technik měření a regulace, operátor a programátor počítačů, mikropočítačů, při řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů, při řízení a obsluze pracovišť s robotnickými zařízeními, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. V konečné fázi pak jako vývojový pracovník, projektant, energetik, při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích a též při provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení. Získané vzdělání mu umožní i studium na vysoké škole.

Nabízená zaměření:

Silnoproudá elektrotechnika

Poskytuje znalosti o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, konstrukci a technologii výroby točivých i netočivých strojů, stavbě a provozu rozvodných sítí elektrického zařízení v budovách, průmyslových podnicích, výkonové elektronice, tepelných a světelných zařízení.

Slaboproudá elektrotechnika

Poskytuje znalosti o systémech automatizace, řízení strojů a výrobních linek, mikroprocesorech, řídících počítačích a připojených zařízeních, elektronických obvodech a jejich navrhování pomocí počítače, stejně jako i o přenosu informací od telefonních přes počítačové po rozhlasové a televizní sítě.

Uplatnění absolventů oboru Elektrotechnika 

spš - ostrov fotogalerie