INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM – PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

SPŠ Ostrov zveřejní do 31.ledna 2017 na svých internetových stránkách kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů, které se budou na škole vyučovat od 1.září 2017.  Ředitel školy kromě jednotných kritérií oznámí stanovený počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů. Na základě těchto zveřejněných informací si každý zájemce o studium může vypočítat počet bodů, které získá za předešlé studium, případně za aktivity podporující uchazečův zájem o studium.

Pro školní rok 2016/2017 zamýšlíme nabídnout žákům následující obory

18-20-M/01

Informační technologie

23-41-M/01

Strojírenství ( na obor je vypsáno motivační krajské stipendium)

26-41-M/01

Elektrotechnika ( na obor je vypsáno motivační krajské stipendium)

39-41-L/01

Autotronik

78-42-M/01

Technické lyceum ( na obor bude dle informací tisku od příštího roku také motivační krajské stipendium)

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

26-41-M/01

Elektrotechnika  - dálková forma studia

 

Přihláška ke studiu pro první kolo přijímacího řízení musí být do sekretariátu školy doručena osobně nebo poštou do 1.března 2017.

V přijímacím řízení v oborech vzdělávání, které je ukončeno maturitní zkouškou, se vždy koná jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky, kterou připravuje společnost CERMAT.  Na jejich internetových stránkách je možné si vyzkoušet zkoušku, jsou zde k dispozici ilustrační testy.

V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč možnost konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každý obor, který se hlásí), započte se mu pro rozhodnutí o přijetí lepší výsledek. Jednotná zkouška probíhá formou didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika a její aplikace. Pro školní rok 2016/2017 jsou stanoveny termíny  12.dubna 2017 (První řádný termín centrálně zadávaných testů) a 19.dubna 2017 (Druhý řádný termín centrálně zadávaných testů).

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji účast do 3 dnů omluvil řediteli školy, na níž měl přijímací zkoušku vykonat, koná zkoušku v náhradním termínu – 11. nebo 12.května 2017.

 

 

spš - ostrov fotogalerie