Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Projekt si klade za cíl investičně a metodicky podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na středních a základních školách v Karlovarském kraji. V projektu je zapojeno 12 středních škol a gymnázií v roli finančních partnerů projektu. Jednotlivé školy budou podporovat přírodovědné a technické vzdělávání jak na svých školách, tak i na základních školách, které budou plnit roli nefinančních spolupracovníků. Projekt je postaven na 5 klíčových aktivitách a to: Investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučování; Neinvestiční podpora středních a základních škol; Podpora spolupráce středních a základních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli; Realizace krajských setkání v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání; Podpora jazykové vybavenosti žáků v technických a přírodovědných oborech.

SPŠ Ostrov jako finanční partner je zapojena do projektu, protože se jedná o školu, která připravuje absolventy technických oborů (strojírenství, elektrotechnika, dopravní prostředky, informační technologie, atd.), kteří jsou žádáni na trhu práce. V rámci projektu bude vytvořeno robotické pracoviště, které umožní modernizaci technického vzdělávání a propojení teoretického výkladu s reálnou praxí pro žáky školy a zatraktivní technické vzdělávání pro žáky ZŠ. Partner je zapojen do třech hlavních klíčových aktivit projektu - Investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučování; Neinvestiční podpora středních a základních škol; Podpora spolupráce středních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli. Vzhledem k neustálému vývoji a postupu jednotlivých technologií s výrazným obsazováním robotických manipulátorů, kybernetických strojů a nejrůznějších robotů do všech odvětví technického průmyslu je nezbytné s podobným pracovištěm seznamovat žáky, aby získali potřebné znalosti, zkušenosti a dovednosti, které jim v budoucnu umožní získat větší konkurenceschopnost na trhu práce. V současné době škola nedisponuje technologií, která bude v rámci projektu zakoupena a využívána k výuce a volnočasovým aktivitám.

Informace na stránkách KK - zde

Školení v rámci projektu

Školení v rámci KA2 se úspěšně zrealizovalo, přičemž celkem bylo podpořeno 6 pracovníků z realizačního týmu. Školení s názvem Obsluha robotického výukového pracoviště a programování průmyslových robotů proběhlo 4.2.2014 od 10,00 do 18,00 hodin v rozsahu 8 hodin v robotické laboratoři 375 v SPŠ Ostrov. Školení lektoroval Martin Maceček z dodavatelské firmy TEMEX, spol. s r. o. Obsahem školení bylo seznámení a obsluha robotického výukového pracoviště včetně řešení krizových situací, dále základní práce s průmyslovým robotem R1 šestiosým - robot MELFA včetně programování v aplikaci RT ToolBox2 a manuálního ovládání, následně pak programování v V4.0 STEP7 MicroWIN SP9 a práce s robotickým manipulátorem čtyřosým, po té následovalo ovládání dopravníků s řídicím systémem LOGO a v konečné fázi ovládání bezpečnostního stolu.

Zaškolení v rámci projektu pro nefinanční partnery ZŠ

Zaškolení v rámci KA3 se úspěšně zrealizovalo, přičemž celkem bylo podpořeno 8 pracovníků z realizačního týmu, z toho 7 lektorů spolupracujících ZŠ. Školení s názvem Výukové robotické pracoviště SPŠ Ostrov – seznámení a základní zaškolení se realizovalo 9.4.2014 od 13,00 do 16,00 hodin v rozsahu 3 hodin v robotické laboratoři 375 v SPŠ Ostrov. Školení lektoroval Ing. Stark Roman, CSc. Obsah školení se opíral o tyto stěžejní body, a to bezpečnost práce v laboratoři, dále seznámení s jednotlivými částmi výukového robotického pracoviště, resp. s průmyslovým robotem R1 šestiosým - robot MELFA, robotickým manipulátorem čtyřosým včetně dopravníků a v neposlední řadě si pak lektoři procvičili své dovednosti v simulačním programu RT ToolBox2.

Školení programování pro lektory – Průmyslové roboty MELFA

Proškolení v rámci KA2 se úspěšně zrealizovalo, přičemž celkem byli podpořeni 2 pracovníci z realizačního týmu a to na úrovni lektor programování. Školení s názvem Průmyslové roboty MELFAŠkolení programování pro lektory se konalo 12.6.2014 od 8,30 do 17,00 hodin v rozsahu 8,5 hodiny v robotické laboratoři 375 v SPŠ Ostrov. Školení lektoroval Ing. Karel Vaněk. Obsah školení se opíral o tyto stěžejní body, a to technický popis šestiosého průmyslového robota Mitsubishi RV-2F-1D1-S19, dále následovalo programování tohoto robota v aplikace RT ToolBox2 včetně simulaci a on-line režimu.

Školení v rámci projektu

Školení v rámci KA2 se úspěšně zrealizovalo, přičemž celkem byli podpořeni 4 pracovníci z realizačního týmu. Školení s názvem Programování PLC Simatic S7-200 proběhlo ve dvou termínech a to 18.12.2014 od 8,30 do 11,30 hodin a 8.1.2015 od 8,30 do 11,30 hodin v rozsahu 6 hodin v robotické laboratoři 375 v SPŠ Ostrov. Školení lektoroval Filip Kloubek z firmy ELEKTRO-SERVIS. Obsahem školení bylo seznámení s S7 Micro/Win, dále HW konfigurace a koncepce paměti, editace bloků, binární operace, digitální operace, symbolika, aplikace testovacích nástrojů a finálně vytvoření příkladového programu.

Robotické pracoviště

V rámci KA1 se vybavila odborná učebna 2 roboty - šestiosým průmyslovým robotem Mitsubishi RV-2F-1D1-S19 a čtyřosým manipulátorem MAN-01-04 včetně 2 dopravníků. Tento systém robotické výrobní linky se nachází na pracovním stole, přičemž bezpečnostními prvky jsou průhledné plastové dveře s magnetickými kontakty a sada stop tlačítek z obou stran robotického pracoviště SPŠ Ostrov. Díky této investici došlo k propojení teoretického výkladu s reálnou praxí, a to jak pro žáky SPŠ Ostrov, tak i formou zatraktivnění technického vzdělávání pro žáky ZŠ. Mimo to se rozšířily školní vzdělávací programy o problematiku robotiky s přímým využitím odborné učebny robotiky s hodinovou dotací 27 hodin v oborech Elektrotechnika, Strojírenství a Informační technologie s důrazem na programování a manuální ovládání robotů. V neposlední řadě na pracovišti probíhá formou volnočasových aktivit kroužek robotiky jak pro vybrané žáky SPŠ Ostrov, tak pro žáky ZŠ.

Podpora SPŠ Ostrov a spolupracující ZŠ

V rámci KA2 se odborná učebna robotiky vybavila 14 počítači, které představují nedílnou součást robotického pracoviště a představují pro žáky samostatná stanoviště pro programování a testování úloh, 3D vizualizaci robota a pracovní úlohy, připojení počítače k robotovi, naprogramování robota a ovládání robota přes PC. Dále na počítačích probíhá výuka robotiky s uvedeným záměrem a volnočasové aktivity žáků SPŠ Ostrov a žáků ZŠ. Robotické pracoviště včetně počítačů slouží pro potřeby výuky odborného bloku v rozsahu 27 hodin věnovaného robotice v předmětech Automatizační technika oboru Elektrotechnika, Základy automatizace a elektrotechniky oboru Strojírenství a Praktických cvičení v oboru Informační technologie. Mimo to je k dispozici podpůrné prostředí LMS – Moodle s technickými, metodickými a dalšími podpůrnými materiály pro učitele a lektory SŠ. V neposlední řadě se zakoupilo 21 kusů stavebnic LEGO MINDSTORMS NXT EDU a 8ks robotického manipulátoru ROB-1 pro realizaci volnočasových aktivit žáků ZŠ v prostorách spolupracujících ZŠ a pro potřeby motivačních exkurzí žáků v prostorách SPŠ Ostrov. Stavebnice robotického charakteru LEGO rozvíjí u žáků ZŠ logické myšlení a technické uvažování, zručnost a praktické dovednosti. Zvyšuje se technický potenciál v oblasti informačních technologií, strojírenství a elektrotechniky, následně pak zájem o technické obory. Díky tomu může SPŠ Ostrov tyto žáky dále vzdělávat a vychovat z nich budoucí techniky a inženýry.

Aktivity projektu


Všechny aktivity v projektu jsou naplněny a úspěšně ukončeny. Jak investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučování v našem případě se jednalo o rozvoj robotizace. Tím vzniklo robotické pracoviště, které na středních školách Karlovarského kraje jinde není. Dále se splnila neinvestiční podpora středních a základních škol, kdy se SPŠ Ostrov s neinvestiční partneři v podobě 7 spolupracujících škol vybavily neinvestičními pomůckami, které jsou nezbytné pro realizaci projektu a jsou určeny žákům středních a základních škol. Následně se velmi úspěšně realizovalo vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na odbornost při využívání nových technologií a došlo k podpoře pravidelných volnočasových aktivit pro žáky středních škol. Finálně byly velmi kvalitně připraveny a zrealizovány exkurze s technickou tematikou, kde byly využity pravidelné nabídky pro školy, a dále možnosti regionálního charakteru ve spolupráci s místními firmami. Díky tomu se nyní hned ve čtyřech oborech (Elektrotechnika, Informační technologie, Strojírenství a Technické lyceum elektrotechnického zaměření) učí problematika robotiky včetně praktického ovládání robotického pracoviště a programování jednotlivých robotů. V neposlední řadě se zdařile zrealizovala výuka žáků ZŠ na robotickém pracovišti s účastí pedagogických pracovníků a podpory volnočasových aktivit žáků ZŠ ve smyslu spolupráce se SŠ. Velmi úspěšnou akcí byla volnočasová aktivita programování robotů, kdy žáci SŠ předávali své vědomosti žákům ZŠ.

Všechny předpokládané monitorovací indikátory jsou 100% dosaženy, dokonce vzhledem k nebývalému zájmu o jednotlivé aktivity překročeny.

Všechny podpůrné metodické materiály jsou k dispozici ve vytvořeném LMS prostředí – Moodle školy v podobě dvou e-learningových kurzů vytvořených pro potřeby tohoto projektu. Metodické materiály pro podporu výuky a volnočasových aktivit žáků SŠ jsou zde. Metodické materiály pro podporu volnočasových aktivit žáků ZŠ jsou zde. Přihlášení do obou kurzů se provede přes uživatele Host s klíčem, který je „roboty2013“. O přístup si mohou zájemci z řad širší veřejnosti požádat.

Spolupráce SPŠ Ostrov, ZŠ a zaměstnavatelů

V rámci KA3 se navázala spolupráce se 7 základními školami v Karlovarském kraji s cílem podpořit zájem o technické obory. Z každé spolupracující ZŠ se seznámil a zaškolil jeden lektor ZŠ s robotickým pracovištěm na SPŠ Ostrov pro potřeby navazující volnočasové aktivity. Mimo realizovaných volnočasových aktivit v prostorách ZŠ, zaměřených na programování LEGO robotů a robotického manipulátoru ROB-1, se realizovala motivační část pro žáky ZŠ 1. a 2. stupně každé zapojené ZŠ, kdy byla žákům ZŠ přiblížena problematika robotiky, po té následovalo vzájemné učení žáků SŠ a ZŠ při sestavování LEGO robotů a ovládání robotického manipulátoru ROB-1, a nakonec si vytvořili program pro robota a pomocí teaching pendantu pro ovládání robota sestavili věž z kostek na robotickém pracovišti SPŠ Ostrov. Finálně pak žáci SŠ i ZŠ absolvovali exkurze na reálných pracovištích firem ABB s. r. o., Festo s. r. o. a REIS ROBOTICS ČR - strojírenství spol. s r.o., které se zabývají výrobou a využitím průmyslových robotů. Opět je k dispozici podpůrné prostředí LMS – Moodle s technickými, metodickými a dalšími podpůrnými materiály pro lektory ZŠ.

 

Spolupracující ZŠ – nefinanční partneři projektu

ZŠ Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

ZŠ Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary

ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

ZŠ jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace, Libušina 1032/31,

ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

ZŠ Chodov, Komenského 273, okres Sokolov

ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614

 

 

Fotogalerie Zaškolení v rámci projektu pro nefinanční partnery ZŠ

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie