Rešerše projektu - stručná charakteristika:

 

Obsahem projektu je v průběhu jeho realizace zpracovat nové výukové materiály za pomocí moderních informačních a komunikačních technologií na podporu zavádění nových Školních vzdělávacích programů na SPŠ Ostrov.

Dokončené výukové materiály budou za pomocí nově vytvořených hodnotících nástrojů ověřeny nejprve na škole žadatele, po té na partnerské škole při výuce shodných odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Tímto krokem bude ověřena nejen správnost a účinnost nově vzniklých výukových materiálů, ale také přenositelnost na další školy sekundárního vzdělávání technického zaměření.

 

Důležitým partnerem projektu je zástupce podnikatelského sektoru a budoucího potencionálního zaměstnavatele absolventů.

________________________________________________________________________________

Zpráva ze dne 29. prosince 2011:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/02.0021

Realizace projektu byla zahájena 4.1. 2010 a bude ukončena 30.12. 2011.

 

Naše škola se stala realizátorem grantového projektu Tvorba výukových materiálů a jejich implementace do výuky jako podpora zavádění nových ŠVP v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V rámci projektu vytvořili pedagogičtí pracovníci školy sadu 58 elektronických výukových materiálů pro vzdělávání žáků ve 22 vyučovaných předmětech, a to jak odborných, tak všeobecně vzdělávacích. Vytvořené výukové materiály jsou učeny pro nové interaktivní způsoby výuky prostřednictvím moderních výukových prostředků.

 

Implementace výukových materiálů na SPŠ Ostrov byla ukončena v prosinci 2011 a během trvání cílila na více než 1200 žáků školy. Výsledky implementace naznačují, že moderní způsoby výuky žákům napomáhají k snazšímu uchopení a ukotvení probírané látky. Implementace také přinesla pedagogům poznatky, které části výukových materiálů je zapotřebí inovovat a přizpůsobit je více potřebám žáků.

 

Vybrané výukové materiály byly také implementovány na škole partnera projektu, ISŠTE Sokolov. Implementace byla ukončena v prosinci 2011. Prokázala, že vytvořené výukové materiály pedagogickými pracovníky SPŠ Ostrov jsou přenositelné a vhodné k výuce i na jiných středních školách se stejným nebo podobným technickým zaměřením. Implementace přinesla také doporučení a náměty k inovacím určitých částí výukových materiálů, které jsou shrnuty v hodnotících zprávách daných výukových materiálů. Hodnotící zprávy zpracovali pedagogičtí pracovníci ISŠTE Sokolov, kteří materiály implementovali do výuky na škole partnera projektu.

 

Důležitým přínosem projektu je v neposlední řadě skutečnost, že se zvýšily dovednosti pedagogických pracovníků SPŠ Ostrov při vytváření interaktivních výukových materiálů a možnost dlouhodobého využití materiálů ve vyučovacím procesu.

 

Nově vytvořené výukové materiály jsou zveřejněny na www stránkách naší školy.

 

Manažer projektu: Ing. Zuzana Lešková

 

Zpráva ze dne 6. října 2010:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/02.0021

Realizace projektu byla zahájena 4. 1. 2010 a bude ukončena 30. 12. 2011.

Naše škola se stala realizátorem grantového projektu Tvorba výukových materiálů a jejich implementace do výuky jako podpora zavádění nových ŠVP v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové výukové materiály pro moderní elektronické způsoby výuky s využitím informačních a komunikačních technologií.

Vytvořené výukové materiály jsou nyní ve školním roce 2010/2011 implementovány do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na škole příjemce grantového projektu – SPŠ Ostrov, i na  škole partnera projektu – ISŠTE Sokolov, kde se ověřuje jejich přenositelnost na jiné střední školy se stejným nebo podobným technickým zaměřením. Efektivita nově vytvořených materiálů je ověřována evaluačními nástroji (testovými otázkami), které žáci vypracují vždy po absolvování ucelené části výukového materiálu. Odpovědi žáků na testové otázky se tak stanou zpětnou vazbou pro pedagogické pracovníky, kteří na základě takto získaných informací mohou přistoupit k inovacím výukových materiálů a přizpůsobit je tak potřebám a schopnostem žáků.

Nově vytvořené výukové materiály budou zveřejněny na www stránkách naší školy.

Manažer projektu: Ing. Zuzana Lešková

Zpráva ze dne 19. ledna 2010:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/02.0021

Realizace projektu byla zahájena 4. 1. 2010 a bude ukončena 30. 12. 2011.

Naše škola je realizátorem grantového projektu Tvorba výukových materiálů a jejich implementace do výuky jako podpora zavádění nových ŠVP v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové výukové materiály pro moderní elektronické způsoby výuky s využitím informačních a komunikačních technologií a e-learningu ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech a zvýšit tak uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v rámci EU. Projekt předpokládá vytvoření 58 elektronických výukových materiálů a jejich zavedení do výuky ve všech vyučovaných oborech. Do práce na projektu je zapojeno 25 pedagogických pracovníků školy,  kteří vytvářejí obsahovou stránku a elektronickou podobu výukových materiálů. Snahou všech pedagogů je vytvořit výukové materiály, které žáky zaujmou, výuku zatraktivní, umožní snadné pochopení probírané látky a vtáhnou tak žáky do samotného vyučovacího procesu. Podpoří tak ochotu žáků studovat a dále se aktivně vzdělávat. Pedagogičtí pracovníci budou výsledné produkty projektu dlouhodobě využívat.

Cílová skupina žáků bude do projektu zapojena zavedením nově vytvořených elektronických materiálů do výuky. Jak pro skupinu žáků, kteří budou po absolvování SPŠ Ostrov pokračovat v dalším studiu, tak pro skupinu, která se přímo zapojí do pracovního procesu, bude realizace projektu přínosem vzhledem ke zvýšené efektivitě výuky, tím k očekávanému nárůstu kvality klíčových dovedností a znalostí na výstupu jejich středoškolského studia, a v důsledku toho k  výsledné vyšší uplatnitelnosti jak při přijímacím řízení na další školy, tak na trhu práce v rámci EU.

Pro cílovou skupinu učitelů bude realizace projektu přínosem tím, že jim přinese nové dovednosti při tvorbě elektronických výukových materiálů a jejich následném zavádění do výuky za využití audiovizuální techniky.

Realizace projektu učiní elektronické formy výuky a jejich využívání v procesu výuky přístupnými nejen žákům a pedagogickým pracovníkům SPŠ Ostrov, ale i středním odborným školám se stejným nebo obdobným studijním zaměřením. Přenositelnost výukových materiálů na jinou odbornou školu budeme v rámci projektu testovat díky zapojení ISŠTE Sokolov, jako partnera projektu. Na ISŠTE Sokolov budou výukové materiály použity při výuce jak ve všeobecně vzdělávacích  tak odborných předmětech pedagogickými pracovníky této partnerské školy. Výstupem aktivity bude posouzení využitelnosti výukových materiálů pedagogickými pracovníky ostatních obdobně zaměřených škol.

Projekt je realizován ve spolupráci s firmou WITTE Nejdek, jako partnerem projektu. Jeho úkolem v procesu realizace je přinést takové poznatky do výstupů projektu , které by pomohly odstranit bariéry mezi výstupem vzdělávání a požadavky zaměstnavatelů.

Nově vytvořené výukové materiály budou zveřejněny na www stránkách naší školy.

Manažer projektu: Ing. Zuzana Lešková

Výukové materiály - ke stažení

Kliknutím na nadpis se otevře stránka s materiály ke stažení. Následuje přehled okruhů a kapitol.

 1. 1. Silniční vozidla
  • ikonka souboru Palivové soustavy s nepřímým vstřikováním benzínu
  • ikonka souboru Palivové soustavy s přímým vstřikováním benzínu
  • ikonka souboru Palivové soustavy vznětových motorů - systémy vstřikování nafty
 2. 2. Mechanika
  • ikonka souboru Statika - těžistě
  • ikonka souboru Pružnost - pevnost
 3. 3. Český jazyk
  • ikonka souboru Pravopis
  • ikonka souboru Literatura do 19. století
  • ikonka souboru Literární teorie
  • ikonka souboru Česká a světová literatura 19. století
  • ikonka souboru Česká a světová literatura 1. poloviny 20. století (do r. 1948)
  • ikonka souboru Česká literatura od r. 1948 do současnosti
 4. 4. Dějepis
  • ikonka souboru Předchůdci lidí, pravěk a starověk
  • ikonka souboru Česká republika 19993 - současnost
  • ikonka souboru Nejvýznamnější události nového století (2001 - současnost)
  • ikonka souboru 20. století
 5. 5. Německý jazyk
  • ikonka souboru Konverzace v NEJ - 14 témat
  • ikonka souboru Základní společenské obraty
  • ikonka souboru Orientace a cesty
  • ikonka souboru První kontakty, předměty v domě, místnosti
 6. 6. Matematika
  • ikonka souboru Planimetrie
  • ikonka souboru Funkce
  • ikonka souboru Stereometrie
 7. 7. Číslicová technika
  • ikonka souboru Číslicová technika
  • ikonka souboru Číslicová technika - cvičení
 8. 8. Programové vybavení
  • ikonka souboru Algoritmizace a vývojové diagramy
  • ikonka souboru Základy objektového programování
  • E-learningový kurz programování v C#
 9. 9. Programování CNC strojů
  • ikonka souboru Základy programování CNC strojů
  • ikonka souboru Parametrické programování a skoky v NC programu
 10. 10. Strojírenská technologie
  • ikonka souboru Tepelné zpracování
  • ikonka souboru Koroze
  • ikonka souboru Technické materiály
  • ikonka souboru Polotovary nenormalizované
  • ikonka souboru Polotovary tvárněné
  • ikonka souboru Strojírenská metalurgie
 11. 11. Motorová vozidla
  • ikonka souboru Karoserie automobilu
  • ikonka souboru Podvozek automobilu
 12. 12. Základy elektrotechniky
  • ikonka souboru Trojfázová soustava
  • ikonka souboru Sériové obvody RLC
 13. 13. Elektrotechnologie
  • ikonka souboru Magnetické materiály
 14. 14. Silnoproudá elektrotechnika
  • ikonka souboru Transformátory
 15. 15. Řízení motorových vozidel
  • ikonka souboru Jízda ve zvláštních případech
 16. 16. Sdělovací technika
  • ikonka souboru Sdělovací technika (celá)
 17. 17. Automatizační technika
  • ikonka souboru Automatizace
 18. 18. Technické vybavení
  • ikonka souboru Mikroprocesory, rozhraní
  • ikonka souboru Hardware PC
  • E-learningový kurz - tvorba www-stránek
 19. 19. Elektronika
  • ikonka souboru Nelineární součástky
 20. 20. Elektrická a elektronická příslušenství
  • ikonka souboru Prvky elektronických obvodů
  • ikonka souboru Snímače a čidla motorových vozidel
  • ikonka souboru Zdroje elektrické energie silničních vozidel
  • ikonka souboru Transformátor
  • ikonka souboru Elektrické zařízení vozidel
  • ikonka souboru Měření odporu
  • ikonka souboru Stejnosměrný proud
  • ikonka souboru Usměrňovače
  • ikonka souboru Zesilovače
  • ikonka souboru Základy elektrotechniky
 21. 21. Informační a komunikační technologie
  • ikonka souboru Využití Google pro technické výpočty
  • ikonka souboru Použití odborné literatury pro odborné předměty a Internet
  • ikonka souboru Použití opensource programů pro kancelářskou praxi
 22. 22. Technologie
  • ikonka souboru Rozebíratelné spoje
  • ikonka souboru Strojní obrábění

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie