Školská rada

Školská rada při SPŠ Ostrov vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady.

Školská rada:

• se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

• schvaluje školní řád a stipendijní řad, popřípadě navrhuje a schvaluje jejich změny,

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání jsou neveřejná, pokud si její členové hlasováním nerozhodnou jinak.

 

Složení školské rady zvolené v roce 2014

Ing. Dušan Běláč Witte Automotive Nejdek
Bc. Pavel Čekan starosta města Ostrov
Mgr. Jirí Chmiel rodič
Romana Jatiova rodič
PaedDr. Jana Černohorská pedagog
Mgr. Václav Klečka pedagog

 

 

Kontaktní formulář