Školská rada

Ke konci listopadu 2017 skončí funkční období školské rady. Z tohoto důvodu proběhnou v úterý 21. listopadu volby do žákovské kurie školské rady. Více informací

Školská rada při SPŠ Ostrov vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady.

Školská rada:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a stipendijní řad, popřípadě navrhuje a schvaluje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání jsou neveřejná, pokud si její členové hlasováním nerozhodnou jinak.

Složení školské rady zvolené v roce 2014

Ing. Dušan Běláč Witte Automotive Nejdek
Bc. Pavel Čekan zastupitel města Ostrov
Mgr. Jiří Chmiel rodič
Romana Jatiova rodič
PaedDr. Jana Černohorská pedagog
Mgr. Václav Klečka pedagog