SPŠ Ostrov nabízí žákům dva stipendijní programy :

1) Školní stipendijní program určený všem studijním oborům vyučovaným na škole

2) Krajský stipendijní program určený žákům oboru Strojírenství a Elektrotechnika (jedná se o zařazení Technického lycea do tohoto programu od školního roku 2017/2018)

ad 1) Školní stipendijní řád

 

Škola poskytuje školní prospěchová stipendia pro obory vzdělávání:

- Informační technologie 18-20-M/01

- Technické lyceum 78-42-M/01

- Strojírenství 23-41-M/01

- Elektrotechnika 26-41-M/01

- Autotronik 39-41-L/01

- Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

 

Stipendium za vynikající výsledky

 

1. Stipendium se žákovi přiznává na základě prospěchového průměru ze všech předmětů

daného období, kromě předmětu chování.

 

2. Výše přiznaného stipendia na základě celkového průměru známek na vysvědčení ve

sledovaném období.

a) 1,00  1000 Kč/měsíc

b) 1,01 – 1,30  500 Kč/měsíc

c) 1,31 – 1,50   300 Kč/měsíc

 

3. Stipendium je vypláceno měsíčně v pravidelných částkách do 10.dne v měsíci, za který je stipendium přiznáno.

 

Jednorázové prospěchové stipendium

 

1. Bude poskytnuto žákům po ukončení studia, jestliže po celou dobu čtyřletého studia u maturitních oborů a po celou dobu tříletého studia u učebních oborů dosáhli prospěchu „prospěl s vyznamenáním“ a současně složili s vyznamenáním maturitní nebo závěrečnou zkoušku. Zároveň s tímto nesmí nastat u takového žáka překážky pro poskytnutí stipendia dle Čl.4. kromě odstavce 1d) a žák musí být po celou dobu studia žákem školy.

2. Celková částka jednorázového prospěchového stipendia, kterou lze žákovi

vyplatit v daném školním roce, bude pro školní rok určena podle množství finančních prostředků získaných do stipendijního fondu.

3. Jednorázové prospěchové stipendium je vypláceno při předání maturitního nebo

závěrečného vysvědčení.

4. Jednorázové prospěchové stipendium je stanoveno ve výši 5000 Kč.

 

Podrobné informace jsou uvedeny ve Stipendijním řádu

 

ad 2) Krajský stipendijní program

 

Od školního roku 2013-2014 poskytuje škola motivační a prospěchová stipendia dotovaná Karlovarským krajem pro obory:

 

- Strojírenství 23-41-M/01

- Elektrotechnika 26-41-M/01

 

Motivační stipendium

1. Podmínkou pro získání motivačního stipendia je, že se žák vzdělává ve vybraném oboru

v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň

a) mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,

b) nemá v daném pololetí neomluvenou absenci,

c) vykazuje alespoň 75 % docházku za dané pololetí, popř. za období, po které je v rámci daného pololetí žákem vybraného oboru vzdělání.

 

2. V případě, že se žák stane žákem vybraného oboru v průběhu školního roku, náleží mu při dodržení všech stanovených podmínek motivační stipendium za dané pololetí.

 

3. Motivační stipendium mohou za splnění stanovených podmínek získat

a) ve školním roce 2013/2014 žáci 1. ročníků,

b) ve školním roce 2014/2015 žáci 1. a 2. ročníků,

c) ve školním roce 2015/2016 žáci 1., 2. a 3. ročníků,

d) počínaje školním rokem 2016/2017 žáci všech ročníků.

 

4. Výše motivačního stipendia činí za každé pololetí školního roku

a) v 1. ročníku  1500,-- Kč,

b) ve 2. ročníku  2000,-- Kč,

c) ve 3. a 4. ročníku  2500,-- Kč.

 

5. Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.

 

Prospěchové stipendium

1. Prospěchové stipendium lze získat vždy za pololetí.

 

2. Podmínkou pro získání prospěchového stipendia je, že se žák vzdělává ve vybraném oboru

v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň

a) je hodnocen ze všech předmětů,

b) není klasifikován sníženou známkou z chování,

c) žák, který se vzdělává v prvním ročníku, dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) do 2,0 včetně,

d) žák, který se vzdělává ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku, dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává)

do 1,8 včetně.

 

3. V případě, že se žák stane žákem vybraného oboru v průběhu školního roku, náleží mu při dodržení všech stanovených podmínek prospěchové stipendium za dané pololetí.

 

4. Výše prospěchového stipendia činí za každé pololetí školního roku ve všech ročnících

1000,-- Kč.

 

5. Prospěchové stipendium mohou za splnění podmínek stanovených těmito Pravidly získat

počínaje školním rokem 2013/2014 žáci všech ročníků.

 

Podrobné informace jsou uvedeny v Krajském stipendijním programu

 

 

spš - ostrov fotogalerie