Rešerše projektu - stručná charakteristika:

 

Obsahem projektu v průběhu jeho realizace je vytvořit e-learningové kurzy, e-learningový portál - v prostředí

LMS (Learning Management Systém) MLS Moodle za pomoci moderních informačních a komunikačních

technologií jako podporu zavádění online výukového prostředí podporující samostatné studium žáků denního,

dálkového a individuálního studia na Střední průmyslové škole v Ostrově.

Výuka žáků prostřednictvím e-learningových kurzů je další forma výuky, která nenahrazuje prezenční formu

výuky, půjde o zavedení kombinované výuky  prezenční a výuky pomocí e-kurzů, kdy studenti pracují s

počítačem a doplňují si své znalosti.Tento způsob výuky zohledňuje individuální potřeby žáků, umožní žákům

zvolit si při studiu vlastní tempo přizpůsobené znalostem studenta a podpoří neomezený přístup k informacím.

 

__________________________________________________________________________________

Informace o zpřístupnění e-learningových kurzů 

______________________________________

Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia.

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/03.0012

Realizace projektu byla zahájena 1.3. 2011 a bude ukončena 29.06.2012

 

Naše škola realizuje grantový projekt Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

V současné době dobíhá implementace vytvořených e-learningových kurzů na naší škole. Rozsah e-learningových kurzů pokryl učební látku v rámci 19 vyučovaných předmětů, jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných. Počet žáků, kteří se zapojili do nové formy vzdělávání, překračuje hodnotu jednoho tisíce. Dosažené výstupy žáků jsou na vysoké úrovni, čímž se potvrzuje účinnost vzdělávacích materiálů.

 

Nemalý přínos má realizace projektu i pro zúčastněné pedagogické pracovníky, tvůrce e-learningových kurzů. Díky školením zaměřeným na tvorbu a správcování kurzů a vlastní tvorbou kurzů rozšířili své dovednosti, které jim umožní i do budoucna kombinovat prezenční formu vzdělávání s externí.

 

Nově vytvořené e-learningové kurzy budou zveřejněny na serveru naší školy a budou k dispozici ostatním školám.

 

Manažer projektu: Ing. Zuzana Lešková

21.5.2012

Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.11/03.0012

Realizace projektu byla zahájena 1. 3. 2011 a bude ukončena 29. 6. 2012

 

Naše škola je realizátorem grantového projektu Tvorba e-learningových kurzů jako nový způsob výuky žáků denního, dálkového a individuálního studia v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Obsahem projektu v průběhu jeho realizace je vytvořit e-learningové kurzy (e-learningový portál) v prostředí LMS Moodle jako podporu zavádění online výukového prostředí podporující samostatné studium žáků denního, dálkového a individuálního studia na Střední průmyslové škole v Ostrově.

Díky vytvořeným e-learningovým kurzům (celkem 105) lze umožnit studentům jak denního, tak dálkového i individuálního studia získat a prohloubit si znalosti, klíčové a odborné kompetence z daného učebního bloku. Výuka žáků prostřednictvím e-learningových kurzů je další forma výuky, která nenahrazuje prezenční formu výuky, půjde o zavedení kombinované výuky – prezenční a výuku pomocí e-kurzů.

Tento způsob výuky zohledňuje individuální potřeby žáků, umožní žákům zvolit si při studiu vlastní tempo přizpůsobené znalostem studenta. Umožní neomezený přístup k informacím, opakování (student se může vracet k probírané látce sám či testovými otázkami). Nespornou výhodou e-learningu je i multimedialita a uchování informací (názornost, audio a video klipy apod.), dále verifikace (stejná pravidla pro všechny, kontrola, tetování, vyhodnocení) a neposlední řadě zpětná vazba, kdy student má okamžitou představu o svých znalostech, výsledcích).

Před vlastní tvorbou e-learningových kurzů projdou pedagogičtí pracovníci (zpracovatelé e-learningových kurzů) odbornými semináři zaměřenými na teorii, metodiku a tvorbu e-learningových kurzů v prostředí LMS Moodle.

Dokončené e-learningové kurzy budou ověřeny na škole žadatele. Tento krok umožní ověřit správnost, úplnost a účinnost těchto nově vytvořených studijních materiálů.

Nedílnou součástí tohoto projektu je přístup školy při inovaci výchovně-vzdělávacího (edukačního) procesu. Stejně tak lze chápat tento projekt jako podpůrný prostředek pro zkvalitnění prezenční výuky. Nemalý význam má i skutečnost, kdy učitel (tutor) vstupuje do komunikace se svými žáky prostřednictvím e-learningového systému, rozvíjí se konstruktivní přístup k výuce, či podpora kooperativního učení, což je podpora vzájemné interakce mezi studenty formou chatu nebo fóra. Snahou je zpřístupnit i tuto formu studia žákům středních škol.

Nově vytvořené e-learningové kurzy budou zveřejněny na serveru naší školy a budou k dispozici ostatním školám.

Manažer projektu: Ing. Zuzana Lešková

spš - ostrov fotogalerie