Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Obsahem projektu v průběhu jeho realizace je tvorba výukových video modulů, pracovních listů, hodnotících listů a podpůrných e-learningových kurzů s následným převedením těchto materiálů kromě podpůrných elearningových kurzů do cizího jazyka, čímž dojde k provázání technického a přírodovědného vzdělávání s výukou cizích jazyků, resp. se podpoří jazykové dovednosti spolu s technikou a přírodními vědami. Pro podporu přístupu žáků a případně ostatním učitelům k vytvořeným materiálům bude doplněn stávající e-learningový portál školy, jejichž součástí budou výukové video moduly a evaluační nástroj. Jde o zavádění nové formy výuky pomocí výukových video modulů s podporou online výukového prostředí, které navíc podporuje samostatné studium žáků denního, dálkového a individuálního studia. Výuka touto formou vhodným způsobem doplňuje prezenční formu výuky, oživuje jí a zjednodušuje žákům přístup k informacím, neboť u žáků roste zájem o naučné video (filmy) oproti naučné literatuře (knihám).

 

Cíle projektu:

  • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
  • Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.
  • Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování.

 

Školení v rámci projektu

Všechna školení byla úspěšně realizována, celkem bylo podpořeno 13 pracovníků z realizačního týmu.

První školení Tvorba výukových video modulů v aplikaci Adobe Premiere Elements 11 WIN CZ I. proběhlo 2.5.2013 od 13,30 do 17,30 hodin v rozsahu 4 hodin v počítačové učebně 024 v SPŠ Ostrov. Školení lektoroval MgA. Pavel Ryška, Ph.D.. Obsahem školení byla práce s video kamerou ve smyslu oživení, seznámení s funkcemi, záznam video sekvence, přenos do PC, vhodné a doporučené formáty s jejich parametry, dále postup přípravy a tvorby scénáře výukového video modulu, následovala základní práce s videem ve smyslu základního nastavení, podporované formáty, definice vrstev, časová osa a další v aplikaci Adobe Premiere Elements 11 WIN CZ.

Druhé školení Tvorba výukových video modulů v aplikaci Adobe Premiere Elements 11 WIN CZ II. proběhlo 7.5.2013 od 13,30 do 17,30 hodin v rozsahu 4 hodin v počítačové učebně 024 v SPŠ Ostrov. Školení lektoroval MgA. Pavel Ryška, Ph.D.. Obsahem školení byla práce s videem ve smyslu střihu a editace s nastavením parametrů. Dále přidání a odebírání zvukových stop s vložením komentáře do výukového video modulu, následně přidávání titulků a finální úpravy, efekty, redefinice času, zastavení videa, export a publikování do vhodných formátů podle požadavků výstupního charakteru do HD formátů a webového prostředí v aplikaci Adobe Premiere Elements 11 WIN CZ.

Třetí školení Tvorba e-learningových kurzů v prostředí LMS Moodle proběhlo 28.5.2013 od 10,00 do 16,00 hodin v rozsahu 6 hodin v počítačové učebně 024 v SPŠ Ostrov. Školení lektoroval Mgr. Roman Úlovec. Obsahem školení byla příprava základního kurzu ve smyslu přihlášení, nastavení, režim úprav, práce s položkou přidat studijní materiál a položkou přidat činnost, definice rolí, atd. Následovala práce s videem ve smyslu přípravy videa pro možnost publikování na webu s důrazem na autorský zákon, příprava vnitřního a vnějšího propojení výukového video modulu s prostředím LMS Moodle, ukázky vhodného propojení a nastavení, práce s přehrávačem, definice odpovídající velikosti pro plynulost přehrávání . Následovala část věnovaná tvorbě testových úloh v prostředí LMS Moodle ve smyslu přípravy evaluačního nástroje pro testování žáků, práce s činností test, nastavení odpovídajících parametrů, definice vnitřní struktury, výběr sledovaného typu, definice otázek a odpovědí dle charakteru testové struktury, definice vah a finálního hodnocení. A v konečné fázi pak správcování kurzu ve smyslu otevření a zpřístupnění kurzu, zpřístupnění jednotlivých studijních materiálů, zpřístupnění testů, správa činností jednotlivých žáků, sledování logů, výpisy sestav činností, zprostředkování komunikace s žáky přes mail a chatovací okno, finální hodnocení výsledků evaluačního nástroje v prostředí LMS Moodle.

Aktivity projektu

Všechny aktivity v projektu jsou naplněny a úspěšně ukončeny. Jak tvorba, překlad, tak implementace v českém a anglickém, resp. německém jazyce. Všechny předpokládané monitorovací indikátory jsou 100% dosaženy. Všechny vytvořené materiály - výukový video modul, pracovní list a hodnotící list, jak v českém, tak v cizím jazyce lze stáhnout z podpůrných e-learningových kurzů, které jsou uvedeny metodickým pokynem, a hromadný odkaz na ně se nachází níže. Jazyková dispozice českého a cizího jazyka je nastavitelná přímo ve výukovém video modulu na portále YOUTUBE, pod ikonou „ozubeného kolečka“ v pravém dolním rohu přehrávače. Kliknutím na ikonu „Ozubeného kolečka“ lze zapnout titulky volnou patřičného jazyka, popř. je vypnout.

 

Školení tvůrců - pedagogičtí pracovníci školy absolvovali školení zaměřena na metodiku práce při vytváření výukových video modulů a e-learningových kurzů v prostředí LMS Moodle – splněno.

 

Tvorba výukových video modulů, pracovních a hodnotících listů a podpůrných e-learningových kurzů – celkem je vytvořeno 13 sad dle vybraného zaměření – splněno.

 

Překlad výukových video modulů, pracovních a hodnotících listů – celkem je přeloženo 13 sad dle vybraného zaměření do anglického či německého jazyka – splněno.

Přičemž ověření těchto sad ve výuce, resp. implementace proběhla s výraznou pozitivní odezvou za stran žáků i lektorů (tvůrců a překladatelů) – splněno.

 

Implementace výukových video modulů, zpracování pracovních listů a zhodnocení hodnotících listů, využívání podpůrných e-learningových kurzů cílovou skupinou - celkem se do projektu zapojilo 457 žáků SPŠ Ostrov, z toho úspěšně absolvovalo implementaci 370 žáků, z nich bylo 359 chlapců a 11 dívek, což je skutečný počet podpořených žáků, resp. jde o počet podpořených žáků, kteří se zúčastnili dané sady (výukového modulu) ze 100%, jinými slovy se zúčastnili všech 10 částí. Zhodnocení hodnotících listů dopadlo pozitivně, ve většině případů učitelé zaznamenali nárůst klasifikační hodnoty oproti klasické frontální formě výkladu. Žákům byl předán evaluační dotazník, z jehož vyhodnocení vyplývá, že forma výuky pomocí video modulů je zajímavější než klasická výuka pomocí učebnic či frontální výklad. Dále žáci hodnotili možnost mít k dispozici výukové materiály i z domova, např. když jsou nemocní, jako přínosné s tím, že by se opět do podobné aktivity zapojili znovu a díky formě video modulu hodnotí za přínosné, zisk většího podílu informací než klasickou výukou pomocí učebnic či frontálním výkladem – splněno.


Všechny materiály od tvůrců a překladatelů (výukový video modul, pracovní list, hodnotící list, metodický list včetně prezenčních listin) splňují pravidla publicity projektu.

Zaměření jednotlivých sad materiálů, resp. výukových video modulů včetně pracovních a hodnotících listů jsou následující. Každá sada se skládá z 10 samostatných celků:

Matematika

Technické vybavení

Aplikovaná výpočetní technika

CAD systémy

Informační a telekomunikační technologie (digitální fotografie)

Chemie

Fyzika

Technické kreslení

Počítačové sítě

Měření

Praktická cvičení

Odborný výcvik

Elektrotechnika

 

Všechny výukové video moduly jsou přístupné na www adrese:

http://www.youtube.com/channel/UCY_9G9mfBpxeZCeYCdJfXTg

Všechny podpůrné e-learningové kurzy včetně pracovních a hodnotících listů v českém a cizím jazyce jsou přístupné v prostřední LMS Moodle na adrese:

https://moodle.spsostrov.cz/course/category.php?id=39

 

Přičemž všechny kurzy jsou hotové a mají nastavená přístupová práva pro hosty s klíčem: „spso“.

Fotogalerie Tvorba výukových video modulů v aplikaci Adobe Premiere Elements 11 WIN CZ II

Fotogalerie Tvorba výukových video modulů v aplikaci Adobe Premiere Elements 11 WIN CZ I.

Fotogalerie Tvorba výukových videomodulů

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie