Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Vzhledem k současným pokrokům v elektrotechnice je nezbytné inovovat v odborných školách nejen metody výuky, ale především i techniku, na níž se po té výuka realizuje. Měřící park SPŠ Ostrov je zhruba v lehce podprůměrné oblasti a řada moderních měřících přístrojů zcela chybí. Budoucí absolvent a možná i zaměstnanec společnost ČEZ by měl mít možnost se naučit měřit co největší spektrum elektrických veličin různými způsoby a na různých především moderních měřících přístrojích, u nichž se dají data přesunout rovnou na flash disk nebo přes datový port přímo do PC. Zpracování technických dokumentací je pak jednodušší, časové méně náročnější, přesnější a hlavně rychlejší, což je pro žáky i budoucí manažery rozhodně důležitá zpráva. Projekt je zaměřen především na inovaci vybavení laboratoře elektrotechnického měření, kdy v této místnosti vznikne 5 pracovišť vybavených novými a moderními měřícími přístroji. Každé pracoviště bude obsluhovat pod dozorem vyučujícího skupina 2 (popř. 1) žáků.

 

Cíle projektu:

Všechna zařízení slouží pro výuku elektrotechnického měření, kdy žákům dají možnost se s přístroji nejen seznámit, ale hlavně se je naučit používat a vhodně aplikovat v reálné praxi. Je kladen především důraz na praktický prožitek během měření, kdy si žáci snadněji osvojí praktické dovednosti při používání měřících přístrojů. Moderní digitální měřící přístroje jsou pro žáky přijatelnější, neboť vidí zpravidla hodnotu ihned na displayi měřícího přístroje. Výborná je možnost uložit zaznamenaná data přímo na USB flash disk, kdy žáci pak do protokolů o měření zaznamenají nezkreslené údaje s vysokou přesností. Možnost pracovat s moderními měřícími přístroji představuje pro žáky výzvu a velký zájem, než když vidí klasické staré měřící přístroje. Získají hodně nových informací a především si osvojí praktické dovednosti s moderními měřícími přístroji, nezbytnými pro jejich budoucí povolání.

 

Harmonogram projektu:

květen - červen 2012

Upřesnění technických požadavků na vybavení laboratoře novými moderními měřicími přístroji a měřící kabeláží.

červenec - září 2012

Typování konkrétních moderních měřících přístrojů a měřící kabeláže na webových stránkách výrobců a distributorů.

říjen - listopad 2012

Příprava podkladů a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku měřící techniky. Typování vhodných dodavatelů. Výběr hodnotící komise. Příprava nezbytných dokumentů.

prosinec 2012

Vyhlášení a realizace celého procesu výběrového řízení - vzhledem k nesplnění požadavků zadávacího řízení, bylo výběrové řízení zrušeno.

Vyhlášení a realizace celého procesu poptávkové řízení - jednotliví dodavatelé a výrobci měřící techniky splnili požadavky poptávky a celé poptávkové řízení dopadlo úspěšně. Na základě jednotlivých nabídek se vybraly ty nejvýhodnější a zrealizovaly se objednávky.

leden 2013

Ukončení projektu a sepsání závěrečné zprávy pro potřeby úspěšného ukončení projektu. Vytvoření fotogalerie zakoupených nových měřících přístrojů a měřící kabeláže.

 

Slovo garanta projektu:

V dnešní době je opravdu jen málo firem, které se zajímají a navíc i podporují technické vzdělávání naší mládeže. Je naprosto nezbytné vychovávat z dnešních dětí odborníky a techniky, popř. alespoň dospělé lidi znalé odborné problematiky, aby mohli v budoucím světě fungovat bez větších problémů nebo vytvářet nové technologie či se starat o bezproblémový chod technologií součastných. Společnost ČEZ je toho skvělým příkladem. Děkuji jménem svým, jménem vedení školy, jménem učitelů odborných předmětů, jménem současných žáků i jménem budoucích absolventů za podpodření projektu Moderní měření. Díky, díky, díky.

x

Rešerše projektu - stručná charakteristika:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalitativní a kvantitativní úrovně využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách prostřednictvím sítě metodických, vzdělávacích a informačních center na pracovištích partnerů projektu (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň).

Cílem studijního programu je prohloubení a rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků k metodickému vedení učitelů školy v oblasti ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a řízení naplňování standardu ICT služeb.

Hlavním cílem je vybavení absolventa studia potřebnými didaktickými, řídícími a správcovskými kompetencemi stejně jako přehledem o současné situaci v oblastech souvisejících s výkonem funkce metodika školy pro ICT.

Akreditované krátkodobé kurzy rozvíjející dovednosti a znalosti v oblasti ICT jsou realizovány atraktivní formou kombinace prezenční výuky (5 hodin) a e-learningu (20 hodin), která vychází vstříc učitelům působících na školách. Kurzy je možné studovat v pohodlí domova a individuálním tempem. Po celou dobu studia je k dispozici zkušený tutor ochotný řešit studijní problémy. Jednotlivé krátkodobé kurzy jsou zakončeny certifikátem.

___________________________________________________________________________________

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

na funkci ICT koordinátor

 • SPŠ Ostrov je partnerem ve spolupráci se ZČU Plzeň v projektu výuky ICT koordinátorů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našem regionu.
 • V prostorách školy je zřízeno informační centrum, kde probíhá koordinace a přímá výuka.
 • Studium je na úrovni čtyřsemestrálního vysokoškolského vzdělávání. 
  Plán studia viz. http://www.ictkoordinatori.cz/cz/plan-studia-ict-koordinatoru-1/
 • Absolventi získají certifikát k činnosti ICT koordinátorů na svých školách.
 • Výuka probíhá formou elearningových kurzů (v kombinaci s částečnou přímou výukou) pod vedením pedagogických pracovníků zejména z PedF ZČU v Plzni, ale také z PedF UHK, PedF JČU a MU v Brně.
 • Studovat na ICT koordinátora může každý učitel se zájmem o informační a komunikační technologie, trochou manažerských dovedností a ochotou pomáhat jiným.
 • Studium je bezplatné a je určené pro pedagogické pracovníky splňující podmínky :
  • absolvovaný magisterský studijní program učitelského oboru či magisterské studium neučitelského zaměření doplněné o „pedagogické minimum“
  • alespoň dvouletá pedagogická praxe
  • absolvování školení úrovně Z a P bývalého SIPVZ či jiných vzdělávacích akcí podobného rozsahu a zaměření
 • Přihlášky ke studiu ICT koordinátorů (nejpozději do 14. 3. 2011) a případné další dotazy můžete zasílat na fexova@spsostrov.cz.
 • ICT koordinátor (jinak nazývaný metodik informačních a komunikačních technologií), je zákonem uznaná kvalifikace, která je a zejména v budoucnu bude požadována na každé škole. Získáním certifikátu má ICT koordinátor nárok na úlevu z přímé výuky a platový bonus.
  • Měsíční příplatek za vykonávanou činnost koordinátora (metodika) je stanoven na 1000 až 2000 Kč. O jeho výši rozhoduje ředitel dané školy.
  • V závislosti na velikosti školy a počtu žáků je koordinátorovi snížena přímá pedagogická činnost týdně o: 1 hodinu (do 50 žáků), 2 hodiny (do150 žáků), 3 hodiny (do 300 žáků), 4 hodiny (do 500 žáků) a 5 hodin (nad 500 žáků)

 

 


Rozšiřující kurzy pro učitelskou veřejnost

 • Pro ty, kteří nemají čas ke studiu na ICT koordinátora, nabízíme krátkodobé kurzy.
 • Výuka probíhá formou kombinace prezenční výuky (5 hodin) a e-learningu (20 hodin).
 • Předpokládané zahájení několika kurzů je v průběhu dubna 2011 dle přihlášených zájemců.
 • Jednotlivé kurzy jsou zakončeny certifikátem. Jedná se např. o tyto kurzy:
  • Instalace a administrace počítačů s operačními systémy Linux, MS Windows
  • Metodologie tvorby e-learningových kurzů
  • Multimedia pro práci s postiženými, Multimedia pro vzdělávání
  • Počítačová prezentace
  • Práce s interaktivní tabulí
  • Technické zpracování digitální fotografie a digitálního videa pro učitele
  • Úvod do jazyka HTML, XHTML
  • Úvod do zpracování textových informací
  • Zpracování textových a grafických informací

Více viz. http://www.ictkoordinatori.cz/cz/nabidka-kratkodobych-kurzu/

 • Studium je bezplatné a je určené pro pedagogické pracovníky splňující podmínku absolvovaného magisterského studijního programu učitelského oboru či magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o „pedagogické minimum“.
 • Přihlášky ke studiu jednotlivých kurzů a případné další dotazy můžete zasílat na fexova@spsostrov.cz.

Manažerka informačního centra: Mgr. Kateřina Fexová

 

 

Podrobné informace k projektu - zde

Projekt Historický Ostrov II

Střední průmyslová škola Ostrov je partnerem projektu Historický Ostrov II

Město Ostrov úspěšně realizuje projekt Historický Ostrov II, jehož partnerem je i Střední průmyslová škola Ostrov. Předmětem projektu je znovuoživení nevyužívaného objektu Paláce princů, stavební obnova objektu a jeho funkční vybavení pro účely využití nové městské knihovny. Donedávna objekt využívala Střední průmyslová škola Ostrov, která objekt vyklidila v souvislostis realizací jiného projektu – Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov.  Součástí realizovaného projektu Historický Ostrov II jsou rovněž nová dopravní řešení ve městě Ostrov: Změna dopravního řešení u Zámku, Výstavba propojky ulic Masarykova – Dukelských hrdinu – Nádražní,  Úprava křižovatky ulic Masarykova – Krušnohorská – Dukelských hrdinů.

Na realizaci projektu získalo Město Ostrov dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa: 1 - Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Zdroje financování:

 

podíl v %

podíl v Kč

Celkové výdaje (náklady) projektu

100%

89,9 mil. Kč

Fond EU (Evropský fond pro regionální rozvoj)

85%

76,415 mil. Kč

Podíl státního rozpočtu

7,5%

6,7425 mil. Kč

Vlastní zdroje žadatele (města)

7,5%

6,7425 mil. Kč

Přípravy na projektu byly zahájeny již v únoru 2008. Fyzická realizace projektu byla zahájena v únoru 2009 a její předpokládané ukončení je v červnu 2011.

Partnery projektu jsou:

 • Karlovarský kraj
 • Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
 • Městská knihovna Ostrov
 • Střední průmyslová škola Ostrov

Mgr. Richard Štěpánovský, odbor rozvoje a územního plánování

Tisková zpráva, 30. 6. 2010

Dopravní stavby před dokončením, Rekonstrukce Paláce princů - historické a stavebné technické nálezy prodražují stavbu

Realizace I. etapy - Projektu Historický Ostrov 2  se blíží do svého závěru, zhotovitel bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. Sokolov, dodavatel dílčích dopravních staveb jejichž realizace je zajišťována pouze v I. etapě, je před dokončením. Dílčí stavba „Propojka ulic Dukelských hrdinů – Nádražní“ je dokončena a probíhá zkušební provoz jehož součástí je prokázání funkčnosti komunikace a dodržení limitů hlučnosti pro danou lokalitu. Další dílčí stavbou je „Úprava křižovatky ulic Masarykova – Krušnohorská – Dukelských hrdinů“, která je kompletně dokončena a zkolaudována. Tento výčet dopravních staveb uzavírá stavba „Změna dopravního řešení před Zámkem a Palácem princů“, která se dokončuje, byla v předčasném užívání zprovozněna komunikace podél autobusových zastávek a parkovacích stání. Pomalu se navrací provoz v obou směrech do Jáchymovské ulice, také občané Ostrova  dostávají v těchto místech důstojné autobusové zastávky. V předčasném užívání je i parkovací stání před penzionem „U Kučerů“a nový příjezd do restaurace „Myslivna“. Dokončuje se montáž a instalace kašny a zadláždění v předpolí Zámku, před dokončením je montáž mobiliáře. Byla podána žádost a připravuje se kolaudace uvedené stavby. Celkové konečné stavební náklady na realizaci dopravních staveb  jsou 28,02 mil. Kč.

Celý projekt včetně  dopravních staveb je  realizován v rámci dotace z Evropských fondů, proto je nutné v průběhu realizace a ukončení etap dokladovat, zdůvodňovat a obhajovat veškeré provedené práce a vynaložené finance. Nyní opravdu nastávají administrativní žně tak, aby vynaložené finanční prostředky byly z fondu EU převedeny do pokladny města.

Poslední dílčí stavbou projektu je „Využití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov“, zhotovitel TIMA spol. s r.o. Karlovy Vary, která realizuje kompletní přestavba objektu na městskou knihovnu.

V rámci I. etapy realizace byly zajišťovány práce spojené se stabilizací a odvětráním, vysoušením objektu. V rámci prováděných zemních prací byly objeveny historické nálezy – těleso odvodňovacího kanálu (v průřezu 3x2m), procházejícího pod objektem  a Dianina lázeň – z hlediska památkářů, velmi cenný nález v prostoru uvažovaného dětského oddělení knihovny. Neprodleně byl zahájen  archeologický průzkum a nálezy byly zdokumentovány a je zajišťováno následné řešení. Pro zajištění funkčnosti tělesa odvodňovacího kanálu jsou prováděna opatření, která mají zachovat původní účel kanálu. Jejich posloupnost je dána prováděním jednotlivých prací – částečné rozebrání klenby, vyčištění, odvedení vod, statický průzkum, zajištění stability vše za dohledu a souhlasu památkářů. Další fází je odvodnění tohoto historického kanálu do slepého ramene Bystřice – zajistit výškově, aby voda samovolně odtékala  pod objektem. Pro zajištění kontroly tělesa  odvodňovacího kanálu a aby nedocházelo k zanášení je nutné provést na tělese  kanálu vstupní a výstupní  jímací a čistící část před a za objektem, tato část je zatím v projektovém řešení.

Tyto práce si vyžádají nemalé náklady na jejich realizaci a je jen na poskytovateli dotace, které budou uznány jako způsobilé v rámci dotace.

Ještě k problematice Dianiny lázně, kde již byl ukončen archeologický průzkum, město Ostrov přistoupilo k projektu prezentace a byl již zadán požadavek zapracování tohoto  záměru do realizace rekonstrukce objektu, s případnými dispozičními změnami.

Další problematikou řešenou v rámci rekonstrukce jsou stavebně technické nálezy – mělce založené základy, široce založené základy – zasahující do realizace vzdušníků a odvětrávacího systému. Tyto jsou projednávanou problematikou jednotlivých kontrolních dnů a jsou projektově řešeny. Byly provedeny injektáže základů a provedena další opatření na stabilizaci a vysychání zdiva.

Celkově bude nutné v rámci I. etapy realizovat tyto práce, jsou stabilizace krovu, komíny s novými hlavicemi, nové vikýře vč. oplechování – bude dokončeno kompletní zastřešení vč. 2 nových kopulí věží. V místech se špatným přístupem je řešena i konečná úprava fasády vč. barevného rozbarvení .Bude kompletně dokončen objekt přístavba původní Oranžérie a budou dokončeny přívodní sítě – vodovod, horkovod, částečně kanalizace dešťová, splašková. V I.etapě nebudou realizovány práce, které kolidují s historickými a stavebně technickými nálezy, realizace přesunuta do II.etapy rekonstrukce Paláce princů.

Celkově bude v rámci I. etapy realizace prostavěno 15,921 mil. Kč, plus práce realizované v rámci odsouhlasených změn a dodatků.

Ukončení realizace I. etapy projektu Historický Ostrov II, končí dnem 30. 7. 2010.

Realizace II.etapy pokračuje pouze na dílčí stavbě „Využití Paláce princů pro Městskou knihovnu, Ostrov“, zahájení  31. 7. 2010,  ukončení  30. 6. 2011.

Tisková zpráva, 8. 2. 2011

Palác princů: Postup prací za období 08/2010–01/2011

V I. etapě byly v objektu Paláce princů provedeny základní stavební práce: statické zajištění objektu, sanace, stabilizace objektu, izolace, odvodnění, odvlhčení a jeho vysoušení, odvětrání vzdušníky, dispoziční bourací práce, dozdívky vodorovných a svislých konstrukcí a byla zahájena rekonstrukce vnitřních omítek. Dále byla realizována kompletní rekonstrukce střešní krytiny včetně repase krovu a rekonstrukce komínových těles sloužících k odvětrání základových konstrukcí. Kompletně byla dokončena přístavba původní Oranžérie. V průběhu I. etapy byly objeveny stavebně technické a  historické nálezy, které zkomplikovaly vlastní realizaci a následně se promítají i do II. etapy.

Palác Princů – II. etapa realizace – postup prací za období od 31. 08. 2010 – do 31. 01. 2011

V rámci I. etapy nebyly v objektu Paláce princů zcela dokončeny předpokládané práce z důvodů stavebně technických nálezů a historických nálezů specifikovaných v předcházející tiskové zprávě. Realizaci těchto prací bylo nutno za souhlasu poskytovatele dotace převést do II. etapy realizace.

V 1. PP (podzemním podlaží) objektu jsou dokončeny zemní práce na odvětrávacím systému podlah – hrubé podlahy včetně Dianiny lázně. Dále bylo upřesňováno konečné řešení prostoru nad historickým  kanálem protékajícím objektem. Dokončeny jsou dispoziční změny jednotlivých místností a prostor –  vodorovné a svislé konstrukce, odbourání, zazdívky, přizdívky pro nové schodiště, výtahovou šachtu, nové stropy a řešení jednotlivých prostor. Před dokončením je systém sanačních omítek v 1. PP. Došlo k zahájení prací na omítkách v 1. NP (nadzemním podlaží).

V celém objektu byla provedena výměna okenních prvků a před dokončením jsou klempířské prvky (parapety, římsy, svody). Dokončeny  jsou vnitřní zdravo-technické sítě. Vyřešeno je odvodnění historické stoky a venkovní sítě dešťové kanalizace. Byla provedena instalace topenářských prvků a zprovozněna výměníková stanice, tak aby se mohlo začít s temperováním objektu. Zahájily se elektroinstalační práce a práce na zasíťování objektu, jedná se o sdruženou strukturovanou kabeláž. Byly demontovány mřížové prvky a předány k repasi. V rámci restaurátorských prácí byla odkryta freska v prostoru Dianiny lázně. Po posouzení památkáři bude pokračováno v  její konzervaci a následné prezentaci.

V rámci kontrol a zadávání dokončovacích prací zhotovitelem byly mezi projektantem, provozovatelem a dodavatelem upřesněny konečné požadavky na řešení interiéru a mobiliáře, jeho provedení a barevnost. Dále byla v rámci zajištění provozu Městské knihovny Ostrov v objektu Paláce princů zadána veřejná zakázka na dodávku „Systému ochrany a automatizace správy knihovního fondu“. Tady je již znám vítěz a po podpisu smlouvy a instalaci mobiliáře budou zahájeny dodavatelské práce.

Další plánovanou akcí v rámci projektu je zadání veřejné zakázky na dodávku – „HW, SW a vybraných koncových zařízení ICT a slaboproudu“ (elektrotechnických a elektronických zařízení) pro zajištění vlastního provozu knihovny, které proběhne do konce března 2011. Na tyto dodávky již není možné uplatnit financování v rámci dotace. Přidělené prostředky jsou již vyčerpány, financování je tedy zcela v kompetenci města.

Vladislav Lupač, odbor investic

Tisková zpráva, 15. 6. 2011

Poslední výběrové řízení  na dodávku “HW, SW a vybraných koncových zařízení ict a slaboproudu“

V novém sídle Městské knihovny Ostrov, v objektu Paláce princů, se finišuje. Stavebně je objekt téměř dokončen. Probíhá instalace zařizovacích předmětů, v plném tempu je dodávka mobiliáře a venkovní terénní úpravy.

V této části realizace bylo nutné zajistit dodávku koncových zařízení informačních technologií. Po konečném upřesnění a specifikaci rozsahu dodávek bylo vypsáno zadávací řízení – na podlimitní Veřejnou zakázku na dodávku – „HW, SW a vybraných koncových zařízení ICT a slaboproudu“ (elektrotechnických a elektronických zařízení) pro zajištění vlastního provozu knihovny. I když v prvním kole nebyl  dodavatel vybrán, v druhém kole se z celkového počtu 6 přihlášených zájemců podařilo vybrat dodavatele za celkovou částku 1.333 tis. Kč.

Tímto výběrem se podařilo ušetřit finanční náklady, protože současný propočet nákladů se pohyboval kolem 1.600 tis. Kč.

Vladislav Lupač, odbor investic

Tisková zpráva, 11. 7. 2011

Rekonstrukce Paláce princů v Ostrově byla dokončena a s ní i projekt Historický Ostrov II

Palác princů je součástí jedinečného souboru barokních staveb starého města Ostrova. Je jednou z dominant historického jádra i navazujícího zámeckého parku. Stejně jako klášterní okrsek a zámecký park v nedávné době, prošel i Palác princů v letech 2009 – 2011 rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci ní došlo i ke změně využití objektu, přičemž byly respektovány jeho památkové hodnoty. V rámci stavebních úprav byla také zrekonstruována fasáda a zastřešení do původní barokní podoby. Palác princů se tak stal novým sídlem Městské knihovny Ostrov a zároveň polyfunkčním střediskem vzdělávání ve městě. Knihovna je rozdělena do několika oddělení, ta jsou kromě publikací vybavena i moderním informačním systémem. Do objektu byla přesunuta také kronika města a její nové prostory nabízejí lepší možnosti pro badatelskou činnost veřejnosti. Informační zdroje v podobě knih, časopisů, archivních materiálů o městě, dalších publikací a digitálních dat jsou tak logicky umístěny tzv. pod jednou střechou.   Palác princů je tedy znovu zpřístupněný veřejnosti, která jej může využívat.

Celkové stavební náklady na rekonstrukci Paláce princů dosáhly částky 63,5 mil. Kč. Vlastní kontrolní a řídící činnost stavby probíhala intenzivně a průběžně, tedy nejen na kontrolních dnech stavby, kterých se konalo celkem 92 a jichž se více jak z poloviny zúčastňovali památkáři. I s nepředvídatelnými vícepracemi, vyvolanými především stavem památkového objektu a stavebně historickými nálezy v průběhu realizace stavby, se stavební práce podařilo zrealizovat v naplánovaném termínu, a to také díky velké profesionalitě a obětavosti všech zúčastněných na realizaci stavby a celém projektu, jelikož řešení nastalých problémů v památkově chráněném objektu nebylo vždy jednoduché. Za to všem patří velké poděkování.

Rekonstrukce Paláce princů je součástí projektu Historický Ostrov II, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/09.00241, v rámci něhož byly také zrealizovány dopravní stavby a úpravy veřejných prostranství související s novým umístěním městské knihovny. Na projekt Historický Ostrov II byla s  Městem Ostrov podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci Regionálního operačního programu  NUTS II Severozápad, Prioritní osa: 1 – Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

Celkové náklady na realizaci projektu činily 97,5 mil. Kč. Projekt byl oproti původnímu plánu navýšen o cca 8 mil. Kč. Celý projekt musel být nejdříve zafinancován ze zdrojů města Ostrov, po ukončení projektu, jeho vyhodnocení a kontrole ze strany donátora může být proplacena dotace z fondů Evropské unie, která může činit až 85% z celkových způsobilých výdajů, které představují cca 89 mil. Kč a dotace ze státního rozpočtu, která může činit až 7,5%.

Věříme, že takto účelně vynaložené prostředky z fondu Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu města přispějí k rozvoji města i jeho spádových oblastí.

Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí projektu a vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

Komunikace - spolupráce - výuka v Karlovarském kraji

OBOROVÉ SETKÁNÍ

(tisková zpráva)

V rámci projektu Komunikace – spolupráce – výuka v Karlovarském kraji uspořádala ve čtvrtek 8. dubna 2010 SPŠ Ostrov oborové setkání mezi zástupci zaměstnavatelů v našem regionu a pedagogickými pracovníky. Smysl podobných setkání je jasný, zefektivnit spolupráci mezi technickými školami a podniky, hledat možnosti, jak současnou podobu výuky přizpůsobit podmínkám trhu, vytipovat studenty, kteří by v budoucnu mohli v průmyslových podnicích vykonávat střední technické kádry.

Setkání zahájil starosta Ostrova Ing. Jan Bureš, který ve svém příspěvku pojednal o tom, proč je technická škola a nově stavěné Centrum technické vzdělanosti pro město přínosem, následovalo seznámení se stavem prací na nové školní budově. Asistenční centrum Most prezentovalo svůj projekt, aby se následně rozvinula diskuse, do níž se zapojili představitelé všech zúčastněných firem i škol, ti prvně uvedení byli požádáni o zodpovězení několika otázek – zda firmy potřebují v současné době absolventy technických škol a konkrétně jakého oboru, co absolventi při nástupu do praxe postrádají z hlediska přípravy ve škole, na jaké oblasti by se střední škola měla do budoucna nejvíce zaměřit.

Mezi zástupci pozvaných firem byli představitelé Witte Nejdek, ČSAD Autobusy Karlovy Vary, Lincoln Chodov, Lindner Ostrov, Metalis Nejdek, Ostrovské teplárenské a.s., skupiny ČEZ, Karlovarských minerálních vod a.s., HS Project Chomutov, jednání se účastnili rovněž zástupci Karlovarského kraje, Svazu průmyslu a technických škol z okolí (ISŠTE Sokolov, nejdecké střední školy a učiliště).

Oborové setkání přineslo podněty z praxe, které mohou být pro školu následně využity při úpravách Školních vzdělávacích programů, jež si každá škola na jednotlivé vyučované obory vytváří sama.

Mgr. Libor Háček

oficiální web projektu: www.projektkomunikace.cz

UNIV

Střední průmyslová škola je zapojena do systémového projektu UNIV, který probíhá v osmi krajích České republiky. Jeho úkolem je snaha o vytvoření nabídky vzdělávacích možností pro celoživotní vzdělávání dospělých. Na škole pracují dva projektové týmy vytvářející nabídku postupného vzdělávání v oborech strojírenství a elektrotechnika. Celý program je financován z Evropského sociálního fondu. V těchto týmech pracovali:

 • oblast strojírentsví: Ing. Z.Maršálek, Ing. D.Ptáčková, Ing. R.Stark, M.Baštýř
 • oblast elektrotechnika: Ing. Z. Antoš, Ing. M. Burda, Ing. K. Valenta, Ing. J. Svoboda

Dne 18. 4. 2006 proběhl v prostorách SPŠ Ostrov seminář na téma: "Zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol zapojených do projektu UNIV". Hlavním cílem semináře bylo vysvětlení metodiky k tvorbě modulových vzdělávacích programů dalšího vzdělávání. Hlavní důraz byl kladen na přípravu vzdělávacího programu. Semináře se zúčastnily dva týmy, a to pracovníci SPŠ Ostrov a SOŠ Logistická Dalovice. Vyvrcholením semináře byl workshop - samostatná skupinová práce se vzdělávacím programem včetně hodnocení vzdělávacího programu sociálním partnerem.

Další seminář se uskutečnil 27. 9. 2006 ve Střední logistické škole a SOU Dalovice. Zúčastnilo se 8 členů projektových týmů z naší školy. Účastníci se seznámili se zásadami výuky dospělých. Též byly probírány didaktické problémy, které při vzdělávání dospělých mohou nastat. Přednášky byly prokládány praktickými cvičeními. V průběhu měsíců říjen a listopad odevzdaly projektové týmy první verze projektů Základy psaní programů pro CNC strojů v modulovém provedení a Základy elektroniky a její aplikace v automatizační technice.

SIPVZ

Střední průmyslová škola se zapojila v roce 2006 do programu SIPVZ (státní informační politika ve vzdělávání) ve čtyřech projektech. V rámci projektů byly zpracovány výukové materiály, které si můžete stáhnout (odkazy jsou v dolní části této stránky). Následuje popis obsahu jednotlivých projektů.

Projekt: Zvyšování počítačové gramotnosti, zefektivnění a modernizace výuky českého jazyka a literatury

V týmu pracovali: PaeDr. J. Černohorská

Souhrnné opakování českého pravopisu
Národní jazyk a jeho členění – Čeština a příbuzné jazyky – Vývoj českého jazyka – Neverbální komunikace – Funkční styl administrativní
Literatura
Nejstarší česká literatura – Umělecké směry na přelomu 19. a 20.  století – Karel Hynek Mácha – Národní divadlo, realistické drama – Experimentální poezie – Jaroslav Hašek – Osvobozené divadlo – Vývoj světové kinematografie od počátků do r. 1930 – Slavní Češi ve filmu

Projekt: Moderní technika ve službách učitele přírodovědných předmětů

V týmu pracovali: Mgr. M. Oberhofnerová, Mgr. Z. Štočková, Mgr. M. Štěpánek, Mgr. Z. Náhůnek

Matematika – Funkce
Exponenciální a logaritmické – Goniometrické  – Mocninné a lomenné – Vlastnosti_funkcí – Pracovní listy
Planimetrie
Metodické pokyny – Vlastnosti trojúhelníku – Thaletova věta – Konstrukční_ulohy –  Středový a obvodový úhel – Konstrukce, středová souměrnost – Konstrukce, procvičování – Konstrukce, osová souměrnost – Konstrukce, opakování
Analytická geometrie
Kuželosečky, návod k použití materiálů – Kuželosečky, úvod – Kružnice – Kružnice a přímka – Elipsa – Elipsa a přímka – Parabola – Parabola a přímka – Hyperbola – Hyperbola a přímka – Pracovní listy, elipsa, parabola, hyperbola
Vybrané partie z fyziky 1
Návod k použití materiálů – Rovnoměrný pohyb po kružnici – Skládání pohybů – Kmity – Skládání kmitů
Vybrané partie z fyziky 2
Návod k použití materiálů – Odraz a lom světla – Čočky – Sférická zrcadla – Pracovní listy, zobrazování čočkami, zobrazování sférickým zrcadlem

Projekt: ICT ve výuce odborného předmětu - strojírenství

V týmu pracovali: Ing. D. Ptáčková, Ing. R. Stark, Ing. Z. Maršálek

Bezpečnost práce na strojích –Technologie, materiály – Tepelné zpracování – Technologie obrábění – Technologie soustružení – Technologie frézování – Tváření – Koroze – Výroba surového železa

Projekt: Využití interaktivní tabule v anglickém jazyce

V týmu pracovali: Mgr. A. Závorová

Motor, části a funkce automobilu –  Předložky – Velká Británie – Spojené státy americké – V restaturaci – Svátky a festivaly – Literatura britská a americká – Časování (časy) – Životní prostředí, ekologie

 

SROP

Projekt SROP: Modernizace vzdělávacích programů "Využití počítačových technologií ve strojírenství" pro celoživotní vzdělávání

Střední průmyslová škola v letech 2004 až 2006 relizovala v rámci programu:

 • SROP, Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.1. – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

projekt s názvem:

 • Modernizace vzdělávacích programů "Využití počítačových technologií ve strojírenství" pro celoživotní vzdělávání

Tento projekt byl lokalizován do rekonstruované učebny v přízemí Střední průmyslové školy Ostrov.

Učebna CNC strojů prošla celkovou rekonstrukcí. Byly provedeny stavební úpravy, nová elektroinstalace a zakoupena nová technologie: 16 ks PC stanic a NC stroje – 3 soustruhy a 2 frézky.

Strategický cíl projektu spočíval v řešení problému nezaměstnanosti a adaptibility lidských zdrojů rozvojem institucí na podporu trhu práce, rozvojem informačních systémů na propojení vzdělávání a potřeb praxe a rozvojem celoživotního vzdělávání v oblasti sociální politiky.

Realizace projektu probíhala v období:

 • 7. 9. 2007 až 23. 8. 2006

Celkové náklady projektu:

 • 2 981 000 Kč
 • z ERDF financováno 80% dotace – 2 312 000 Kč
 • ze státního rozpočtu ČR financováno 8% dotace – 232 000 Kč
 • vlastní finanční spolupodíl činil 12% dotace – 347 000 Kč (hrazeno z rozpočtu Karlovarského Kraje)
 • neuznatelné náklady projektu – 90 000 Kč

Počet frekventantů, kteří využili projekt:

 • 2006/2007 – 267
 • 2007/2008  178
 • 2008/2009 – 167

Ing. Dana Ptáčková, koordinátor projektu

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

IQ Auto

Vznik projektu IQ AUTO byl iniciován členy Sdružení automobilového průmyslu (SAP). Jeho hlavním úkolem je pomoci učitelům technických škol získat nejnovější poznatky o používaných technologiích v provozech členských firem SAP. IQ je zkratka slov inovace a kvalita. Administrativou projektu byla pověřena agentura PASK Kroměříž. Projekt IQ AUTO získal finanční podporu z OP RLZ 3.1.

 • Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních.
 • Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství.
 • Název projektu: Inovace-kvalifikace profesní přípravy.

Partnerem SPŠ Ostrov je firma WITTE Nejdek, která je členem SAP. Do spolupráce se zapojili i další organizace.

Ředitel SPŠ Ostrov podepsal dne 8.9.2006 partnerskou smlouvu o spolupráci s ředitelem WITTE Nejdek, ředitelem Úřadu práce Karlovy Vary a hejtmanem Karlovarského kraje. Tuto smlouvu zaštiťuje „Dohoda o spolupráci sdružení automobilového průmyslu ČR s Karlovarským krajem“, kterou podepsali 3.10.2006 hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel a prezident Sdružení automobilového průmyslu Dr. h.c. Ing. Vratislav Kulhánek.

Dohodou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Sdružení automobilového průmyslu a Karlovarského kraje vzniklo 24.11.2006 při SPŠ Ostrov - Regionální vzdělávací centrum Karlovarského kraje projektu IQ AUTO.

Fotogalerie

Fotogalerie

spš - ostrov fotogalerie