Podpora výuky SPŠ Ostrov 2017

Platnost projektu
01.09.2017 - 31.08.2019
Finanční dotace
1 407 900.00 Kč
Název operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006741
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu

Prioritní osa: 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita: 02.3.68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Tematický cíl: TC 10 – Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Specifický cíl: 02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tandemem pedagogů, zapojením odborníka z praxe, realizací stáží u zaměstnavatelů, podpora CLILu. Dále pomoci školám při společném vzdělávání žáků s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je zaměřen na kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Aktivity projektu:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP (AJ a ICT)
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • Tandemová výuka
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky
  • CLIL ve výuce
  • Vzájemná spolupráce pedagogů
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem