Obědy do škol 2023/2024

Karlovarský kraj se rozhodl pro školní rok 2023/2024 vyhlásit dotační program pod názvem „Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“, který je zřízen za účelem podpory dětí a žáků ze sociálně slabých rodin ve věku 2–26 let (dále jen „děti/žáci“), které navštěvují mateřskou, základní, střední školu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, a dětem/žákům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízení, a jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Podpora je realizována formou úhrady stravování v zařízeních školního stravování ve školním roce 2023/2024. Dítě/žák může čerpat školní stravování po celý školní rok za předpokladu, že se nezmění příjmová či sociální situace rodiny, přičemž může do projektu vstupovat průběžně.

Jedná se o formu úhrady stravování v zařízeních školního stravování v tomto školním roce. Zájemci o zapojení do tohoto programu, kteří splňují alespoň jednu z podmínek uvedenou v čestném prohlášení a dodají příslušná potvrzení, se se všemi uvedenými dokumenty dostaví do sekretariátu školy. Do projektu je možné vstupovat průběžně během celého školního roku. Čerpání finančních prostředků na školní stravování končí v případě zaniknutí nároku, což je žadatel povinen škole oznámit.

logo KK