Stipendijní program

SPŠ Ostrov nabízí žákům dva stipendijní a jeden motivační program:

  • školní stipendijní program – určený žákům denního studia všech oborů vyučovaných na škole
  • krajský stipendijní program – určený žákům denního studia všech oborů vyučovaných na škole
  • motivační program Prokopa Diviše – určený žákům 2.–4. ročníku denního studia oboru Elektrotechnika

Školní stipendijní řád

Škola poskytuje školní prospěchová stipendia, a to ve dvou formách – za vynikající studijní výsledky a jednorázové stipendium po ukončení studia.

Stipendium za vynikající výsledky

Základem pro stanovení stipendia za vynikající výsledky je průměr vypočtený ze známek na vysvědčení příslušného pololetí (od 1. pololetí 1. ročníku do vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku). Do průměru se započítávají všechny známky kromě známky z chování. Stipendium se přiznává žákům, u nichž nedošlo k překážkám pro poskytnutí stipendia dle čl. 4 Stipendijního řádu.

Stipendium je vypláceno měsíčně a jeho výše od 1. 9. 2023 činí:

1,00 500 Kč / měsíc
1,01–1,30 300 Kč / měsíc
1,31–1,50 200 Kč / měsíc

Jednorázové prospěchové stipendium

Za podmínek stanovených ve Stipendijním řádu může být žákům přiznáno jednorázové prospěchové stipendium po ukončení studia maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Ve školním roce 2023/2024 je jednorázové prospěchové stipendium stanoveno na 5 000 Kč.

Podrobné informace jsou uvedeny ve Školním stipendijním řádu.


Krajský stipendijní program

Krajský stipendijní program je dotovaný Karlovarským krajem a od 1. 9. 2018 má jen prospěchovou složku. Týká se žáků denního studia v oborech Elektrotechnika, Informační technologie, Strojírenství, Veřejnosprávní činnost, Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidelNástrojař a Strojírenské práce.

Prospěchové stipendium

Podmínkou pro získání prospěchového stipendia je, že se žák vzdělává ve vybraném oboru v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň

  • mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,
  • nemá v daném pololetí neomluvenou absenci,
  • je hodnocen ze všech předmětů,
  • není klasifikován sníženou známkou z chování,
  • dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) do 1,5,
  • u oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou je jeho celkové hodnocení na vysvědčení prospěl s vyznamenáním,
  • u oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou, nebyl ze žádného odborného předmětu hodnocen stupněm hodnocení horším než 3 a zároveň v hodnocení odborného výcviku dosáhl stupně prospěchu 1 nebo 2, přičemž jeho celkové hodnocení na vysvědčení je prospěl s vyznamenáním nebo prospěl.

Prospěchové stipendium je vypláceno pololetně a jeho výše činí za každé pololetí školního roku:

v 1. ročníku 1 000 Kč
ve 2. ročníku 1 500 Kč
ve 3. a 4. ročníku 2 000 Kč

Podrobné informace jsou uvedeny v Krajském stipendijním programu.


Motivační program Prokopa Diviše

Naše škola je jednou z deseti škol v České republice, kde se společnost ČEZ Distribuce rozhodla ve školním roce 2017/2018 realizovat motivační program Prokopa Diviše.

Program nabízí žákům zajímavé finanční ohodnocení jejich výsledků ve škole i při mimoškolních aktivitách v rámci oboru. Týká se žáků 2.–4. ročníku oboru Elektrotechnika.

Žáci, kteří dosáhnou v jednotlivých kategoriích nejvyššího bodového ohodnocení, získají tyto finanční částky:

1. místo 16 000 Kč
2. místo 11 000 Kč
3. místo 7 000 Kč

Mezi kritéria získání odměny patří například dobrý školní prospěch v odborných předmětech, aktivita ve výuce ve formě účasti v různých matematických, fyzikálních i odborných soutěžích. A také zapojení v programech a projektech pořádající společnosti.