Ukončené projekty

Platnost projektu: -
V rámci implementace Národního plánu obnovy, kde finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU, byly SPŠ Ostrov poskytnuty prostředky:na mobilní digitální zařízení pro … více
Platnost projektu: -
Cíl projektu je zaměřen na 4 mobility krátkodobá praxe studentů v zahraničních firmách dlouhodobá praxe absolventů školy v zahraničí profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího… více
Platnost projektu: -
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zvýšená podpora je nezbytná… více
Platnost projektu: -
Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace akce v rámci dotačního programu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – 303 575,02 Kč.
Platnost projektu: -
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zvýšená podpora je nezbytná… více
Platnost projektu: -
V rámci dotace bylo nakoupeno:9 ks počítačů, které byly umístěny do knihovny školy k volnému využití studenty.
Platnost projektu: -
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Zvýšená podpora je nezbytná… více
Platnost projektu: -
Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové… více
Platnost projektu: -
Projekt řeší vybudování a vybavení dílny pro obor Nástrojař, jehož absolventi jsou v praxi velmi ceněnými a kvalifikovanými odborníky. Poptávka po nástrojařích je dlouhodobě rostoucí (nejen regionálně… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu SPŠ Ostrov bylo zlepšit znalosti žáků ze ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a tím i zvýšit zájem žáků o polytechnické vzdělávání. Navázali jsme spolupráci s 15 základními školami,… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tandemem pedagogů,… více
Platnost projektu: -
Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. V rámci projektu vycestovali na zahraniční jazykový kurz do anglicky… více
Platnost projektu: -
Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického či německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky – tzv. blended… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu byla rekonstrukce a dostavba budovy Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Naše škola vystupovala v projektu jako partner. Stavba začala dne 19. června 2014 a byla ukončena… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo zpřístupnit a zatraktivnit problematiku vědy a výzkumu ve strojním inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména talentovaným a motivovaným dětem a mládeži. Dále… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo investičně a metodicky podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na středních a základních školách v Karlovarském kraji. Do projektu se zapojilo 12 středních škol a gymnázií v … více
Platnost projektu: -
Projekt s názvem "Technika je zábava" byl zaměřen na propagaci technických oborů mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cílem projektu bylo ukázat žákům základních škol, jaké možnosti nabízí… více
Platnost projektu: -
V projektu "Řemesla s techniky začneme od píky" byla naše škola v roli partnera Základní a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku technických oborů… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo podpořit výuku cizích jazyků a výuku v cizích jazycích. Dále zlepšit podmínky pro výuku technických a přírodovědných oborů a pro využívání ICT ve všeobecně-vzdělávacích a odborných… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zkvalitnění a zefektivnění výuky. Toho bylo dosaženo díky vytvoření a používání digitálních učebních materiálů (DUM) ve výuce. Do… více
Platnost projektu: -
Projekt byl zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství. Hlavním cílem bylo zpřístupnit a zatraktivnit strojní inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců,… více
Platnost projektu: -
Naše škola spolupracovala se ZČU Plzeň v projektu výuky ICT koordinátorů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našem regionu. V prostorách školy bylo zřízeno informační centrum, kde… více
Platnost projektu: -
Záměrem projektu byla snaha vybudovat efektivní partnerskou síť mezi úřady práce, firmami a technickými školami tak, aby vznikla systematická spolupráce učitelů odborných předmětů a praktického… více
Platnost projektu: -
Cílem projektu bylo podpořit samostatné studium žáků denního, dálkového a individuálního studia naší školy, a to formou e-learningových kurzů. V rámci projektu bylo vytvořených 105 kurzů v rámci 19 … více
Platnost projektu: -
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nové výukové materiály pro moderní elektronické způsoby výuky s využitím informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu vytvořili pedagogičtí… více