Podpora výuky SPŠ Ostrov 2019 (Šablony II)

Platnost projektu
01. 09. 2019 – 31. 12. 2021
Finanční dotace
2 374 280.00 Kč
Název operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012798
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu

Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita:

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové
 • IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Specifický cíl:

 • SC 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
 • SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Cíl projektu je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je zaměřen na kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Aktivity projektu:

 • Tandemová výuka v SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Klub pro žáky SŠ – klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky SŠ – badatelský klub
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den mimo školu
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kariérové vzdělávání
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ