Aktivity

Škola se snaží motivovat žáky k zapojení se do Středoškolské odborné činnosti a různých soutěží (zejména jazykové, matematické a odborné soutěže).

V rámci nepovinných předmětů a zájmových kroužků je žákům nabízena možnost zapojit se do sportovních aktivit (především kopaná). Ve sportovních soutěžích je naše škola jednou z nejúspěšnějších střední školou v Karlovarském kraji. Vedle samotného vyučování dle rozpisu učiva je v 1. a 2. ročníku zařazen sportovní výcvikový kurz (zimní a letní).

Škola vytváří prostor také pro kulturně-vzdělávací a výchovné akce (filmová a divadelní představení, přednášky, výstavy, knihovny, galerie, výchovné programy) i pro aktivity spojené s posilováním soudržnosti kolektivu a poznáváním regionu (školní výlety, adaptační pobyt).

Stejně tak je dán prostor jednotlivým vyučujícím pro organizaci exkurzí do podniků, popřípadě na veletrhy související se zvoleným zaměřením – například  exkurze do továren (Teplárna Ostrov, Sokolovská uhelná), na veletrhy (automobilové, Ampér), do závodů sociálních partnerů (Witte Nejdek), na zajímavé akce související s technikou (Techmánia Plzeň, Planetárium Praha, Dny vědy na ZČU Plzeň, Dny s fyzikou v Praze). Škola též umožňuje žákům navštívit jednotlivé vysoké školy v rámci Dne otevřených dveří a organizuje návštěvu této akce na Západočeské univerzitě v Plzni (Fakulta strojní a elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd). 

Již několik let se pro zájemce z řad studentů organizuje mezinárodní výměnný pobyt s Fachoberschule ve Forchheimu, jde o dva týdenní pobyty během zhruba jednoho jarního měsíce, v nichž se žáci obou zemi mohou seznámit nejen s podobou vzdělávacího procesu v České republice a v Německu, zdokonalit si své znalosti cizího jazyka, ale rovněž se seznámí s problémy a životem svých vrstevníků a poznají zajímavá místa v zemi našich sousedů.