Maturitní zkoušky

Europass – dodatek k osvědčení pro absolventy (šk. rok 2021/2022)

Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2022

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku a to nejpozději do 25. června pro podzimní období.

Bude-li žák konat zkoušku: Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

  • Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20.
  • Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období.

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

  • zkouška z českého jazyka a literatury
  • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
  • nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Profilová část


Český jazyk a literatura

  • písemná práce z českého jazyka a literatury
  • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. 2022.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

  • písemná práce z cizího jazyka
  • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

Stanovení způsobu záznamu textu maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka


Kriteria hodnocení

Autotronik478.8 KB | pdf
Elektrotechnika526.47 KB | pdf
Strojírenství531.5 KB | pdf

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01