Maturitní zkoušky


Přihlašování k maturitní zkoušce – jaro 2022

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období.

Bližší informace:

  • Ing. Dana Ptáčková, pondělí–pátek 7.30–14.30 hodin
Ing. Bc. Dana Ptáčková

Zástupkyně ředitele

Ing. Bc. Dana Ptáčková

SPOLEČNÁ a PROFILOVÁ část maturitní zkoušky

Témata jednotlivých zkoušek

Společná část

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů.

  • zkouška z českého jazyka a literatury
  • zkouška z cizího jazyka nebo z matematiky
  • nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující

Profilová část


Český jazyk a literatura

  • písemná práce z českého jazyka a literatury
  • ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

Z maturitního seznamu literárních děl si žák připraví vlastní seznam literárních děl v souladu s kritérii pro sestavení vlastního seznamu literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. 2022.


Cizí jazyk – německý nebo anglický jazyk

  • písemná práce z cizího jazyka
  • ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01