Projekt CTVO – Centrum technického vzdělávání Ostrov

O projektu

Cíle projektu

V roce 2006 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního a strojírenského a Učiliště Ostrov. SPŠ Ostrov se tímto sloučením stala největší technickou školou okresu Karlovy Vary s rozmanitým výběrem vzdělávacích oborů zakončených jak maturitní zkouškou tak závěrečnou zkouškou. Škola je však rozdělena fyzicky do tří středisek.

Projekt Centra technického vzdělávání Ostrov (CTVO) obsahuje vybudování nového objektu s kapacitou 750 studentů a 90 zaměstnanců, který bude obsahovat laboratoře, dílny a učebny pro teoretické vzdělávání. Tím dojde k fyzickému spojení obou středisek školy do jednoho centra.

Průběh projektu

Objekt CTVO byl navržen v areálu bývalé základní školy Klínovecká v Ostrově. ZŠ Klínovecká byla vybrána k realizaci záměru především z důvodu svého umístění v blízkosti centra města a z důvodu současného využití území.

Ostrov je uceleným urbanistickým souborem v duchu socialistického realismu. Předpokládaná kapacita CTVO vytváří poměrně veliký objem, který v zástavbě Ostrova nemá konkurenci. Stávající budova přestavované školy představuje kvalitní typizovanou školní budovu, která má svojí polohou a architektonickým řešením pevné místo v původním urbanistickém řešení.

V roce 2006 byla vybrána firma A 69 – architekti s.r.o. k vytvoření studie nové školy.

Studie I. – A-69 přichází s návrhem, který rekonstruuje stávající budovu a doplňuje ji o další. Jednotlivé budovy jsou spojené krčkem. Rozpočet na stavbu tohoto objektu byl vyčíslen na 741 mil Kč. Na základě tohoto zjištění byla studie vrácena architektům k přepracování s cílem výrazného snížení nákladů na stavbu.

Studie II. – A-69 přepracovala původní studii s tím, že změnila koncepci stavby a veškerých provozních prostor, včetně tělocvičen, a umístila je do jednoho monobloku. Uvažuje se o zbourání stávajících budov tělocvičen a školní jídelny. Podle této studie byla vytvořena dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR).

Vizualizace těchto studií si můžete prohlédnou v přiložené fotogalerii.

Při rozpracování DUR na podrobnější dokumentaci se ukázalo, že je nutné náklady na stavbu ještě dále snížit. Ve stávající koncepci se jako jediná cesta ukázalo opuštění myšlenky umístění tělocvičny v monobloku a ponechání stávající budovy s tělocvičnami v nezměněném stavu.

Partneři projektu

 • Karlovarský kraj
 • Město Ostrov
 • APDM
 • Witte Nejdek s.r.o.

Rozsah projektu - dispoziční řešení

Objekt CTVO tvoří:

 • rekonstruovaná část stávající školy – tři nadzemní podlaží, jedno podzemní, půdorys 84×14 m
 • přístavba – budova se třemi podlažími o rozměrech půdorysu 84×30 m
 • stávající budova tělocvičen

Uvnitř objektu jsou dvě zastřešená atria, která zajišťují přívod denního světla do vnitřních prostor školy. Vnitřní stěny jdou proto z velké části prosklené.

Prostory pro výuku

Odborný výcvik, praktické vyučování:

 • autodílna na výuku diagnostiky
 • 4 zámečnické dílny
 • truhlářská dílna
 • 4 elektrodílny
 • 3 elektrolaboratoře
 • 4 dílenské učebny

Počítačové učebny:

 • 3 PC učebny pro 16, 16 a 20 žáků
 • učebna přírodních věd s 30 počítači a demonstračním stolem pro praktické ukázky
 • učebna CNC strojů s 20 počítači pro výuku programování CNC strojů s CNC stroji pro praktické odzkoušení programů
 • učebna pro měření a automatizaci

Všeobecné předměty:

 • 31 kmenových učeben – standardním vybavením bude dataprojektor, PC pro vyučujícího, DVD a video přehrávač, event. interaktivní tabule
 • 5 seminárních učeben

Ostatní prostory:

 • šatny – opatřené skříňkami pro každého žáka
 • šatny pro tělocvičnu
 • knihovna – studovna s volným přístupem studentů k výpočetní technice
 • stravovací prostory – jídelna, přípravna jídel
 • kabinety a kanceláře – počítá se s umístěním PC ke každému vyučujícímu
 • atletické hřiště, hřiště na volejbal

Základní údaje

Název projektu: Centrum technického vzdělávání Ostrov

 • Financováno ze zdrojů ROP NUTS II Severozápad
 • Číslo prioritní osy: 9.1
 • Název prioritní osy: Regenerace a rozvoj měst
 • Číslo oblasti podpory: 9.1.3
 • Název oblasti podpory : Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • Příspěvek z národních veřejných zdrojů:
  • Karlovarský kraj
  • Město Ostrov
 • Celkové způsobilé výdaje: 407,0 mil Kč
 • Celkové konečné výdaje na projekt: 431,6 mil Kč

Nositel projektu: Střední průmyslová škola Ostrov

 • Ing. Záviš Kulík – ředitel školy
 • Ing. Pavel Žemlička – ředitel školy, vedoucí projektu
 • Mgr. Stanislav Novotný – koordinátor provozní fáze projektu
 • Marie Valterová – účetní projektu

Partneři projektu:

 • Karlovarský kraj
  • JUDr. Josef Pavel – hejtman
  • PhDr. Josef Novotný – hejtman
  • Ing. Radek Havlan – koordinátor přípravné fáze projektu, konzultant v realizační fázi, vedoucí investic
  • Milan Březina – organizační koordinátor
  • Bc. Lubomír Modrovič – odbor školství
 • Město Ostrov
  • Ing. Jan Bureš – starosta
  • Bc. Pavel Čekan – starosta
  • Ing. Jitka Samková – koordinátor partnera
  • Jiří Šuster – vedoucí investic
 • APDM - Asociace projektového a dotačního managementu
  • Ing. Petr Uhříček – vedoucí projektového týmu pro realizační fázi
  • Mgr. Ivo Kováč – projektový manager realizační fáze
  • Ing. Jiří Strachot – technický manager realizační fáze
  • Hana Cestová – finanční manager realizační fáze
  • Aleš Bedlík – projektový referent
 • Witte Nejdek, spol. s r.o.
  • Ing. Václav Jeništa - jednatel

Na projektu se podíleli:

 • Architekt: A-69 – architekti s.r.o.
  • Ing. arch. Jaroslav Wertig – hlavní architekt
  • Ing. arch. Boris Redčenkov – jednatel společnosti
  • Ing. arch. Tomáš Koňařík – výkonný architekt projektu
 • Zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí: A-69 – architekti s.r.o.
 • Generální projektant: RECONSTRUCTION s.r.o.
  • Ing. Václav Bittman – hlavní inženýr projektu
  • Ing. arch. Oldřich Sedlář
  • Ing. Jan Prokop – projektant
 • Stavební dozor: FRU-consult
  • Mgr. Jiří Frühauf
  • Ing. Norbert Tošovský
  • Michal Murin
 • Zhotovitel: Sdružení CTV Ostrov
 • Metrostav a.s.
  • Ing. Zdeněk Šinovský – místopředseda představenstva
  • Ing. Pavel Pilát – člen představenstva
  • Ing.Petr Čermoch – ředitel oblasti
  • Jan Mráz – vedoucí realizace
 • TIMA, spol. s r.o.- obchodně výrobní služby
  • Ing. Luboš Zýka – jednatel
 • BAU-STAV a.s.
  • Ing. Petr Novák – místopředseda představenstva
 • Realizace stavby:
  • Ing. Tomáš Slepička – hlavní stavbyvedoucí
  • Ing. Pavel Löebel
  • Ing. Švec
  • Ing. Černý
 • Vypracování žádosti o poskytnutí finanční podpory: PROFING s.r.o.
  • Ing. Aleš Dittert – jednatel
  • Ing. Daniel Chvoj
  • PhDr. Miloš Říh

Harmonogram

Harmonogram projektu

Projekt byl rozdělen do dvou etap:

 • 1. etapa – zahájení 12. 3. 2007, ukončení 30. 6. 2010
 • 2. etapa – zahájení 1. 7. 2010, ukončení 29. 7. 2011

Doba trvání projektu: 52,5 měsíce

Fyzická realizace (stavba):

 • 19. 8. 2009 – Zahájení, podpis smlouvy se zhotovitelem
 • 6. 9. 2009 – předání staveniště zhotoviteli
 • 31. 5. 2011 – Ukončení
 • Doba trvání stavby: 632 dní

Průběh projektu v datech

 • Zadání 1. studie – srpen 2006
 • Zahájení projektu – 12. 3. 2007
 • Zadání přepracování studie a vytvoření dokumentace pro územní rozhodnutí – březen 2007
 • Územní rozhodnutí vydáno – září 2007
 • Zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby – prosinec 2007
 • Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory poskytované v rámci ROP NUTS II Severozápad – červen 2008
 • Vydání stavebního povolení – říjen 2008
 • Výběr zhotovitele – srpen 2009
 • Předání staveniště zhotoviteli – září 2009
 • Ukončení fyzické realizace – 31. 5. 2011
 • Vydání kolaudačního rozhodnutí – červenec 2011
 • Ukončení projektu 29. 7. 2011

Financování

 • Způsobilé výdaje: 407 611 727 Kč
  Podíl na způsobilých výdajích:
  • Dotace ze strukturálních fondů: 346 469 969 Kč
  • Příspěvek z národních veřejných zdrojů: 30 570 879 Kč
  • Karlovarský kraj: 30 570 879 Kč
 • Celkové výdaje projektu: 431,6 mil Kč
  • EU a příspěvek z národních veřejných zdrojů: 377,0 mil Kč
  • Karlovarský kraj: 34,6 mil Kč
  • Město Ostrov: 20,0 mil Kč
 • Celkové způsobilé výdaje po etapách: 407 611 727 Kč
  • 1.etapa: 242 939 058 Kč
  • 2.etapa: 164 672 669 Kč
 • Celkové konečné výdaje na projekt: 431,6 mil Kč
 • Celkové výdaje na samotnou stavbu: 413,6 mil Kč

Vizualizace - finální verze

Vizualizace - předchozí verze studie

CTVO - červen 2011 - letecké fotografie (autor Jiří Duras)

Momentálně nejsou žádné aktivní projekty