Školská rada

Rada jako orgán umožňuje zástupcům zřizovatele, pedagogickým pracovníkům školy a žákům, případně zákonným zástupcům nezletilých žáků, podílet se na správě školy.

Školská rada:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich realizaci,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za příslušný školní rok,
 • schvaluje školní řád a stipendijní řád, popřípadě navrhuje a schvaluje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • vyjadřuje se k hospodaření školy,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, případně zřizovateli.

Funkční období školské rady je tříleté.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání jsou neveřejná, pokud si její členové hlasováním nerozhodnou jinak.


Složení školské rady

Školská rada byla zvolena v červnu 2021.

Zástupci zřizovatele

 • Mgr. Jitka Štatská
 • Ing. Tomáš Musil

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Vlastimil Sachl
 • Mgr. Ota Šikýř

Zástupci žáků, příp. zákonných zástupců nezletilých žáků

 • paní Eva Dedichová
 • Ing. Jiří Frühauf