Elektrotechnika

Kód oboru
26-41-M/01

Absolvent získá základní znalosti jak z oblasti slaboproudé, tak silnoproudé elektrotechniky. V oblasti odborného vzdělání si absolvent osvojí vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje potřebné pro uplatnění ve smyslu adaptace na podmínky praxe, kdy ovládá odbornou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů, resp. široký záběr znalostí umožňuje absolventům rychlou orientaci v praxi a je dobrým základem pro jejich adaptivitu a flexibilitu v pracovním procesu.

Po prvních dvou letech studia si žák volí jedno ze specializačních zaměření, buď slaboproud, kdy je studium zaměřené na výuku slaboproudé elektrotechniky, sdělovací techniky a automatizační techniky, nebo silnoproud, kdy je studium zaměřené na výuku silnoproudé elektrotechniky, elektrických strojů a přístrojů a elektroenergetiky.

Mimo uvedené se žáci seznámí s problematikou elektrotechnologie, číslicové techniky, elektroniky, automatizační techniky, výkonové elektroniky a prakticky si proměří součástky, obvody, elektrické přístroje a stroje v elektrotechnických měřeních.

Studenti získávají potřebné dovednosti související s využitím výpočetní techniky. Jsou připraveni pro složení zkoušek dle vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Získané vzdělání jim umožní i studium na vysoké škole technického i netechnického charakteru.

Nabízená zaměření:

Silnoproudá elektrotechnika

Poskytuje znalosti o výrobě, rozvodu a užití elektrické energie, konstrukci a technologii výroby točivých i netočivých strojů, stavbě a provozu rozvodných sítí elektrického zařízení v budovách, průmyslových podnicích, výkonové elektronice, tepelných a světelných zařízení.

Slaboproudá elektrotechnika

Poskytuje znalosti o systémech automatizace, řízení strojů a výrobních linek, mikroprocesorech, řídících počítačích a připojených zařízeních, elektronických obvodech a jejich navrhování pomocí počítače, stejně jako i o přenosu informací od telefonních přes počítačové po rozhlasové a televizní sítě.

Motivační program Prokopa Diviše

Naše škola je jednou z deseti škol v České republice, kde se společnost ČEZ Distribuce rozhodla ve školním roce 2017/2018 realizovat motivační program Prokopa Diviše. Program nabízí žákům zajímavé finanční ohodnocení jejich výsledků ve škole i při mimoškolních aktivitách v rámci oboru. Týká se žáků 2.–4. ročníku oboru Elektrotechnika.

Podrobnosti o podmínkách motivačního programu v přiloženém pdf-dokumentu.

ČEZ

Odborné učebny

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

 • školící technik s využitím výpočetní techniky při zpracování dat
 • technik – řízení technologických procesů
 • technik – měření a regulace
 • operátor a programátor počítačů, mikropočítačů
 • technik – řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů
 • technik – řízení a obsluze pracovišť s robotickými zařízeními, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení
 • technik – řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích
 • technik – provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení
 • vývojový pracovník
 • projektant
 • energetik

Zaměstnavatelé v regionu

 • ČEZ, a. s.
 • Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.  (Elektrárna Tisová)
 • WITTE Automotive WITTE Nejdek, spol. s r. o. včetně integrovaného závodu v Ostrově
 • ZF Electronics Klášterec s. r. o.
 • Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
 • ELEKTRO S – Štěpánek s.r.o.
 • K & V ELEKTRO a. s.
 • Komma Elektro, s. r. o.
 • Zape Elektro, spol. s r. o.
 • ELEKTRO EURON spol. s r. o.
 • Diviš elektro centrum s.r. o.
 • Sokolovská Elektro Firma, s. r. o.
 • REVAMONT s. r. o.
 • Švarc Jiří – elektromontáže
 • Nejdecká česárna vlny, a. s.
 • ELČI s.r. o.
 • RESCOM s. r. o.
 • SOL – RAM s. r. o.
 • D&F Company s. r. o.
 • řada dalších firem zabývajících se svou činností v oblasti elektrotechniky

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v oboru

Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání:

 • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Označení zdravotních omezení podle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.: 3, 9a, 22