Závěrečné zkoušky

Klasifikace a hodnocení ZZ

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.


  Opravné zkoušky

  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku.
  • Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
  • Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.
  3. září 2018 písemná práce
  4.6. září 2018 praktická zkouška dle rozpisu žáků
  19. září 2018 ústní část dle rozpisu žáků
  3. prosince 2018 písemná práce
  4.5. prosince 2018 praktická zkouška dle rozpisu žáků
  13. prosince 2018 ústní část dle rozpisu žáků