Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek pro obor Mechanik opravář motorových vozidel

  • 2. 12. 2019 – písemná část, sraz v 7.55 hodin před knihovnou ve škole
  • 12. 12. 2019 – ústní část, sraz v 7.50 hodin před učebnou 235

Opravné zkoušky

  • Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září, v prosinci daného kalendářního roku.
  • Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle předchozího odstavce chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
  • Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Klasifikace a hodnocení ZZ

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí žákovi předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.