Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Roboty)

Platnost projektu
01. 09. 2013 – 30. 06. 2015
Finanční dotace
53 089 709.94 Kč (z toho 3 984 145,04 Kč pro SPŠ Ostrov)
Název operačního programu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ účasti
finanční partner
Partneři

12 středních škol a gymnázií v KK

Garant projektu
Mgr. Kateřina Fexová

Cílem projektu bylo investičně a metodicky podpořit přírodovědné a technické vzdělávání na středních a základních školách v Karlovarském kraji. Do projektu se zapojilo 12 středních škol a gymnázií v roli finančních partnerů projektu. Naše škola se zapojila do třech hlavních klíčových aktivit projektu – Investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučování; Neinvestiční podpora středních a základních škol; Podpora spolupráce středních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli. Jednotlivé střední školy podporovaly přírodovědné a technické vzdělávání jak na svých školách, tak i na základních školách, které plnily roli nefinančních spolupracovníků.

V rámci investiční části projektu se vybavila odborná učebna 2 roboty (šestiosý průmyslový robot Mitsubishi RV-2F-1D1-S19 a čtyřosý manipulátor MAN-01-04 včetně 2 dopravníků) a 14 počítači, které slouží jako samostatná stanoviště pro programování a testování úloh. Díky této investici došlo k propojení teoretického výkladu s reálnou praxí, a to jak pro žáky SPŠ Ostrov (výukový blok v oborech Elektrotechnika, Strojírenství a Informační technologie, zájmový kroužek pro žáky SPŠ), tak i formou zatraktivnění technického vzdělávání pro žáky ZŠ (formou kroužku robotiky).

V rámci projektu se úspěšně realizovalo odborné vzdělávání pedagogických pracovníků (pro lektory ze SPŠ i ze spolupracujících ZŠ) – proběhla školení se zaměřením na obsluhu robotického pracoviště a programování průmyslového robota.

SPŠ Ostrov navázala spolupráci se 7 základními školami. Každá ZŠ realizovala volnočasové aktivity ve svých prostorách, zaměřených na programování LEGO robotů a robotického manipulátoru ROB-1. Pro realizaci kroužků robotiky v prostorách spolupracujících ZŠ a motivačních exkurzí na SPŠ Ostrov se zakoupilo 21 kusů stavebnic LEGO MINDSTORMS NXT EDU a 8 ks robotického manipulátoru ROB-1. Vznikly metodické materiály pro podporu výuky a volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ, jsou k dispozici v LMS Moodle školy. Žáci absolvovali také motivační exkurze na půdě SPŠ a exkurze na reálných pracovištích firem ABB s. r. o., Festo s. r. o. a REIS ROBOTICS ČR – strojírenství spol. s r. o., které se zabývají výrobou a využitím průmyslových robotů.

Realizace projektu trvala 2 roky a následovala tříletá udržitelnost projektu do 30. června 2018, kdy byly v plném rozsahu realizovány kroužky na SŠ i na spolupracujících ZŠ, výuka na SŠ a exkurze žáků ZŠ na SŠ zaměřené na robotiku.