Modernizace učeben pro strojírenské obory

Platnost projektu
02. 01. 2019 – 30. 09. 2020
Finanční dotace
3 999 600.00 Kč
Název operačního programu
Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011510
Typ účasti
nositel projektu
Garant projektu

Projekt řeší vybudování a vybavení dílny pro obor Nástrojař, jehož absolventi jsou v praxi velmi ceněnými a kvalifikovanými odborníky. Poptávka po nástrojařích je dlouhodobě rostoucí (nejen regionálně). Dle dostupných statistik produkují technické školy ročně cca 300-350 absolventů oboru nástrojař, přičemž jejich nezaměstnanost dosazuje hodnot 0,6-0,7%.

Ambicí Střední průmyslové školy Ostrov je realizací projektu dosahovat kvalitního, konkurenceschopného vzdělání nástrojařů, plně uplatnitelného v reálném prostředí strojírenských podniků, či v navazujících moderních oborech jako např. humánní a veterinární lékařství, chirurgičtí nástrojaři, rytci kovů apod. Současně bude z projektu dovybavena stávající laboratoř pro kontrolu a měření oboru Strojírenství novým moderním přístrojem pro vícerozměrné měření a modelování v souladu s moderními trendy pro průmyslový design.

Projekt výše uvedenými aktivitami naplňuje strategie dlouhodobého vzdělávání, orientuje edukativní proces na aplikovatelnost v praxi, reaguje na aktuální trendy vyučovaných oborů a rozvíjí základní i profesní znalosti budoucích absolventů technických oborů.