Technické lyceum (se zaměřením na IT)

Kód oboru
78-42-M/01

Obor vhodný pro žáky, kteří jsou již na základní škole přesvědčeni, že budou po maturitě pokračovat v dalším studiu na některé z technických vysokých škol, nebo alespoň na vyšší odborné škole technického zaměření.

Oproti jiným studijním oborům je posílena výuka předmětů podporujících logické myšlení - matematika, fyzika, chemie, během studia probíhá výuka dvou světových jazyků. Velký prostor dostává výpočetní technika, kde vedle základních dovedností potřebných k vypracování technických zpráv se žáci seznamují s tvorbou webových stránek, programováním aplikací a jako samostatný předmět je vyučováno použití CAD systémů. Žáci se stávají součástí ECDL konceptu certifikace získaných vědomostí.

Ve III. a IV. ročníku se studuje blok předmětů orientujících se na informační a komunikační technologie. Základní odborný předmět pak provede žáky zvoleným oborem. Druhý ukáže na technické a technologické možnosti oboru. Třetí je zaměřen na praktická cvičení v laboratořích školy.

Výhodou oboru Technické lyceum je vhodná sestava předmětů pro další studium a skutečnost, že absolvent získá úplné střední odborné vzdělání. Navíc má žák širší spektrum pro volbu vysoké školy. Obor je bezproblémový i pro dívky, které mají dobré výsledky v přírodovědných předmětech a nechtějí studovat tzv. „dívčí“ obory.

Absolvent Technického lycea je připravován zejména k terciárnímu studiu technických oborů na vysokých školách, popřípadě vyšších odborných školách. S přijetím na VŠ technického charakteru nemají problém. Absolventi v minulosti nejčastěji odcházeli studovat do Plzně (Západočeská univerzita – fakulta FAV, STR, ELE), do Prahy (České vysoké učení technické – fakulty FIT, STR, ELE, či na Vysokou školu ekonomickou), případně do Ústí nad Labem (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – FŽP, FSE), Brna a jinam.

Zejména Západočeská univerzita jeví o naše absolventy velký zájem a tomu odpovídá již letitá spolupráce mezi oběma školami v projektech, exkurzích i při organizaci Dne otevřených dveří v Plzni. Velmi úzce spolupracujeme též s Fakultou elektrotechnickou na ČVUT, která se snaží podchytit naše žáky a získat je pro studium v Praze.

Odborné učebny

Možnosti uplatnění absolventů

Možnosti pracovního zařazení

  • studium technického oboru na vysoké škole
  • dle svého zaměření – kodér webových stránek, programátor aplikací, apod.

Zaměstnavatelé v regionu

  • ZF Electronics Klášterec s. r. o.
  • Karlovarské minerální vody, a.s.
  • EUROVIA CS, a.s.
  • soukromý sektor menších firem