Přihlašování k maturitní zkoušce – podzim 2020

Zvláštní pravidla pro poskytování vzdělávání v roce 2020

 • Žák do 25. července 2020 podává přihlášku.
  Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal.
 • Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl do 25. července 2020, koná-li ústní část MZ z CJL.
  Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy.
  Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.

V přihlášce žák uvede:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství,
 • názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
 • názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
 • názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
 • zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky.

Škola zašle žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

Komentář MŠMT: Za standardní situace platí, že potvrzený výpis je podepsaný ředitelem školy a žák svým podpisem stvrzuje správnost údajů. Obvykle se výpis předává žákovi ve škole a ten jej také podepíše. S ohledem na skutečnost, že letos zpravidla žáci již v této době nebudou ve škole, není nutné, aby každý z nich zasílal škole zpátky potvrzení o tom, že výpis obsahuje správné údaje.

Přihlašovat se můžete ve škole do 25. 7. 2020 od 7.00 do 14.30 hodin u Ing. Dany Ptáčkové a paní Blanky Novákové.